Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo was liet vóór de verschoning van het Evangelie, 7.00 vóór de komst van christus. De geheele geschiedenis der Israëlieten, dat volk, bij 't welk de beloftenissen waren en uit hetwelk God den Verlosser verwekken zoude; en niet alleen deze, ook de geheele geschiedenis der menschheid is voorbereiding en opvoeding voor het Evangelie, voorbereiding en opvoeding voor het ware heil , dat in de volheid des tijds aan de wereld verschijnen zou. En zoo ook waren der Israëlieten vaderen , die groole mannen, aan welke zij lot hunne ontwikkeling zoo veel verpligt waren, zoo een mozes, een sAMuëi,, een david , zoo godvruchtige Hoogepriesters, zoo de geheele rei der Profeten, met johannes den Dooper gesloten, elk in hunne mate, en meerder, naar gelang zij meerderen invloed uitoefenden op de ware geestelijke ontwikkeling des volks, inderdaad voorloopers van, voorbereiders voor den Messias, van wien inzoover niet te onregte als afbeeldingen of schaduwen beschouwd worden. En zouden wij , die met paultjs zeggen: » Is God een God der Joden alleen, is Hij het ook niet der Heidenen? Ja gewisselijk ook der Heidenen!" te ver gaan, indien wij ook dit -verder, indien wy ook dit op de geheele geschiedenis der menschheid toepasten, en zulke voorbereiders in hunne mate ook erkenden in de zangers, in de wetgevers, vooral in de wijsgeeren der Oudheid, indien wij eenen pythagoras, eenen socrates, eenen plato beschouwden als voorbereiders voor Hem, die ons alleen tot wijsheid van God is geschonken?

Maar zoo is het ook na Christus verschijning op aarde, zoo ook in de geschiedenis der Christelijke Kerk. Ontwikkelt zij zich, naar den wil en onder het bestuur van den Heer der Gemeente, van den

Sluiten