Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar het daaruit voortvloeijend gevolg, met opzigt tot het uiterlijk Jodendom, was hun nog niet klaar geworden. Zij stonden in dit opzigt op een soortgelijk standpunt, als waarop luther , na reeds lot het levend geloof gekomen te zijn , zich met opzigt tot het uiterlijke Catholicisme bevond. Zij bleven de Joodsche inzettingen erkennen en opvolgen, en hadden daarom ook tot hiertoe wel met de Sadduceeuwsche ongeloovigheicf, maar minder met de Phariseën te strijden gehad.

Bij stepiiakus, die niet behoefde losgemaakt te worden van de banden eener Palestijnsch -Joodsche opvoeding, vertoonde het zich dadelijk anders. Niet in het Jodendom, ook niet naast hetzelve, maar tegen hetzelve over stond hem het Christendom, niet in vereeniging met, maar geheel onafhankelijk van de wet, kon hij ligter het Evangelie als een nieuwen geest beschouwen. En zoo deed by het in zijne twistredenen met de geleerde Joden, die tegen hem opstonden. De geschiedenis laat er geen twijfel aan, dat hij het krachtig gedaan heeft. Het is blijkbaar uit de beschuldigingen, tegen hem ingehragt. Bij het voorstellen van stkphakus in 't algemeen als een martelaar voor Christus, heeft men hel zeker te veel voorbijgezien , dat hij niet over het verkondigen van jezus , als opgestaan van de dooden en door God tot een Vorst en Zaligmaker verhoogd, voor de Reglbank is geroepen; dat van hetgene hij met de Apostelen en andere predikers van Christus gemeen had, zelfs met geen woord tegen hem wordt melding gemaakt, gelijk ook te dien tijde tegen die verkondigers als zoodanig geenerlei vervolging werd aangerigt. Wij zouden hieruit reeds vooraf kunnen besluiten, dat er bijzonder in zijne prediking

Sluiten