Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprak, om ze den Israëlleren OTer te brengen, meer dus aan de persoonlyke tegenwoordigheid en de stem van den grooten "Wetgever hechtende, dan aan de Ietteren in steenen gegriffeld, waarin wij althans gaarne een nieuw bewijs zien van den geestelijken zin, welken stephanus in zyne voorstelling der heilige geschiedenis openbaarde.

Maar mij dunkt, het is blijkbaar genoeg in den vryen zin, met welken hy het Evangelie voorstelde, ja de geheele leiding Gods met het menscbdom beschouwde , zelfs in de tegenoverstelling van Wet en Evangelie, van het uitwendige en het geestelijke, waardoor het eerste bij de komst van het laatste als veranderd en afgeschaft beschouwd mag worden, in die groote hoofdzaak dus, welke door den Apostel der Heidenen zoo sterk gehandhaafd, zoo duidelijk ontwikkeld werd, mag stephanus leregt een voorlooper van paulus genoemd worden. En deze vrije, tegen alle Joodsche bekrompenheid overslaande, allen Joodschen trots vernederende wijze van voorstelling is het dan ook, die hem, in gelijkheid aan paulus , het voorwerp maakte van der Joden vijandschap, woede en moordlust. Ziet, de Christengemeente te Jeruzalem, met jacobus aan het hoofd, de uiterlijke plegtigheden des Jodendoms getrouw in acht nemende, is vreedzaam en veilig, niemand stoort hare rust, niemand verhindert haar geloof, men spreekt er zelfs niet van; doch daar komt paulus, de man, die den Heidenen het Evangelie verkondigde, te Jeruzalem en in den tempel; daar gaat de kreet op, deze is de man, die tegen het volk en de wet en deze plaatse overal een ieder leert; de geheele stad komt op de

Sluiten