Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king uit te spreken. Hier wendt men mcêdoogenloos den blik van den afgemartelden lijder, die sraeekend de matte hand om hulp uitstrekt, en laat hem liever in zijne kwalen vergaan, dan dat men een' voet ter zijner redding verzet, of een' penning aan zijne verpleging besteedt. Daar beroemt men zich openlijk voor God en menschen op zijne gehuichelde deugden, en vertrapt men, bij goddelooze bewierooking van zich zeiven, laatdunkend den ootmoed, die van verre staat. Ginds zalft men zich het aangezigt en kleedt men zich in feestgewaad, en geeft men zich teugelloos over aan ongebondenheid en brasserij, zonder der schamele en zich schroomvallig aanmeldende nooddruft een kruimel broods te gunnen, die van de tafel valt. En verder nog eet men weduwen en weezen op, onder schijn van lang bidden (2).

Wie zou bij dezen algemeen heerschenden geest van hoogmoedige verachting, hardvochtige verwaarlozing, gewelddadige onderdrukking en baatzuchtige uitzuiging der lagere volksstanden in de Heidensche en Joodsche wereld, het te voorschijn treden van een' persoon mogelijk achten, die het geheel tegenovergestelde beeld van denzei ven vertoonde, zoo de geschiedenis ons niet werkelijk op Jezus van Nazareth wees? Afkomstig uit de verachtste en welligt ook verachtelijkste stad van Galilea (3), geboren uit eene

(2) Deze trekken -van het beeld der toenmalige Joden, ziet elk, zijn ontleend aan de gelijkenissen van den larmharttgen Samaritaan, van den Phariseeuw en den Tollenaar, en van den rijken man en den urmen Lazarus; — benevens andere Evangelische verhalen.

(3) Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? was tot spreekwoord geworden.

Sluiten