Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkeld dan voorheen, dit heeft zij juist aan het Christendom te danken; het is eene Christelijke rede. Zullen wij dan nu de vruchten genieten, cn den stam, waarop zij gegroeid zijn, ondankbaar verwerpen? — Hier laat onze Schrijver eene gaping. »Neen," zegt de eerlijke voorstander van de godsdienst der rede, >> ondankbaar verwerpen? dat zy verre! Noch hel Christendom, noch ecnigen anderen godsdienst-vorm, welke de menschelijke rede tot dien trap van ontwikkeling gebragt heeft. Dankbaar blijven wij erkennen, dat het goddelijke opvoedingsmiddelen waren voor de kindschheid en den jongelings - lijd des menschdoms; zij behouden de hoogste geschiedkundige waarde. Maar wij staan er thans boven, of zullen er althans eenmaal boven staan, en de ontwikkelde rede moet ons hooger opvoeren." Hooren wij nu wederom stirm, die toch wel antwoord geeft op deze niet voorgestelde tegenwerping. — Zal de bloote menschelijke rede ooit genoeg kunnen geven, om 's menschen gemoed bestendig en voor altijd te bevredigen ? Heeft de mensch niet stellig gezag noodig in de dingen, die zijn eeuwig belang betreffen? Heeft hy geene behoefte aan vertegenwoordiging, aanschouwing van het oneindige en onzigtbare? De godsdienst der rede is niet in staat, om eene gemeenschap, eene kerk te stichten (waarom niet?), en zonder die kan het hoogere leven van den mensch niet bestaan, zich niet meer en meer ontwikkelen, niet werken (een gewigtige waarheid!). Ware het Christendom begrepen in eene zekere som van geopenbaarde waarheden, dan zoude men kunnen wanen, dat wanneer die waarheden eens algemeen goed geworden zijn, de bloote rede het Christendom zal kunnen vervangen. Doch dat is het

Sluiten