is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-07-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar hier onder de geschriften over Bgbelsche Geschiedenis te rangschikken. Het is toch geenszins de Strekking dezer Verhandeling, om allerlei zwarigheden, die tegen de wonderen en wonderverhalen in Jezus geschiedenis gemaakt zijn, op te lossen, noch ook om de wonderen als de hoogste en bijna uitsluitende bewijzen voor de Goddelijkheid des Chrislendoms te handhaven. Beschouwde men dit geschrift uit zulk een oogpunt, men zou zich veelzins onvoldaan vinden. Menige vraag, als b. v. of de wonderen moeien geacht worden gewrochten te zijn, die legen, builen of wel boven de krachten der natuur gaan, schuift de Schrijver als ijdele bespiegelingen geheel ter zijde. Zijne verdediging van eenige wonderen van iezus tegen veler bedenkingen, schoon ook niet geheel mislukt te achten, mag toch wel niet als eene der voortreffelijkste gedeelten zijns werks worden geacht. Doch ook, blijkens de opgave van den bescheiden' Jongeling zeiven (p. 3) en blijkens den aard van zijn ganschc geschrift, was zijn doel niet zulk een apologetisch stuk te leveren. Hij wilde bepaaldelijk aanwijzen, uit de Evangelische verhalen zelve, hoe wij jezus Christus zeiven uit zyne wonderen leeren kennen en waarderen in zijnen persoon en zijne bedoelingen. Daartoe wordt het eene Deel zijner Verhandeling besteed aan het onderzoek, wat jezus zich , blijkens zijne woorden en daden, met het doen der wonderen heeft voorgesteld. En hier wordt aangetoond , welk het karakter zijner wonderen was; namelijk dat hij door geenerlei verkeerde of lagere zucht, om bewonderd te worden, eer of roem of voordeel voor zich zeiven te behalen, zijne wonderen deed, integendeel, dat hij eigene gevaren door geene wondermagt afwendde, noch zijn eigen leven