Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook hier hel Christendom vooral lot verzorging van armen, onderwijs der jeugd, opleiding in godsdienst en boogsl belangrijken zedelijken invloed op wetgeving weldadig gewerkt heeft, en dat wel voornamelijk omdat het Christendom eigenaardig strekl lot verbetering des harlen.

De Heer b. glasius, Predikant te Geerlruidenberg, is begonnen te leveren Tafereelen uit het leven van Christen martelaars, die zich vóór en na de Kerkhervorming voor de zaak van waarheid en verlichting hebben verdienstelijk gemaakt of opgeofferd, vooral in de Nederlanden. De eerste aflevering is verschenen te Dordrecht, 1841. Prijs ƒ» -75. Dezelve behelst, na de inleiding, eerst iels over de Waldensen, hetwelk evenwel, naar ons voorkomt, veel beter zou geplaatst zijn geweest onmiddellijk vóór een der later volgende tafereelen, in welke eerst bepaaldelijk over de Waldensen gehandeld wordt, terwijl een Kort Overzigt van den toenmaligen toestand der Kerk in 'l algemeen , die den slrijd voor waarheid en verlichting noodzakelyk maakte, het geheel-had kunnen openen. Wij vinden hier overigens tafereelen uit het leven

van BERENGARIUS VAN TOURS , ARNOLD of ARNULPH , PIERRE DE BRUIS , HEHRIK VAN LAUSANNE, PETRUS

"WALDus, voorts uit de kruislogten legen de Albigensen, en eindelijk uit de geschiedenis der Waldensen en de verbreiding hunner gevoelens in Spanje, Duilschland, Boheme en Italië. In een dezer laatste stukjes krijgen wij mede eene levendige en treffende schildering van de Spaansche Inquisitie. Het ligt in den geheelen aanleg en de bedoeling van dit werk, dat het niet zoozeer aanwinst voor de wetenschap of geschiedkundige nasporing levert, als wel populaire voorstelling, en niet zelden zeer levendige schildering

Sluiten