Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel hadden, namelijk o?n te heerschen, en wien, oni dat doel le bereiken, geen middel te laag was: wien het doel alle middelen heiligde. Om hun doel te bereiken, lieten zij de Christelijke leer bederven, vleiden zij de booze neigingen en harlstogten der menschen, wiegden het geweten in slaap, spraken den zondaar ook zonder berouw en boete vrij." Ellendobf is ook nog opregt Kalholijk; hij betuigt zelf: »Ik bemin met geheel mijn hart de Katholijke Godsdienst en de door haar geleerd wordende Christelijke Zedeleer." Maar wil men van hem zeiven hooren, waarom hij vooral zijne nasporingen aan het Publiek heeft medegedeeld, en levens van hem zeiven vernemen, hoezeer men, door hem mede ingelicht, heeft te waken en te strijden in onzen tijd, men leze dan het volgende; 't zijn zijne eigene woorden: »De schrikbarende verwoesting en verwarring, door de Orde van jezus in de Christelijke Zedeleer aangerigt, hadden mij verontrust. En daar verheft zich nu in mijne Kerk eene partij, die de terugroeping van zulk eene Orde verlangt; zou ik zwijgen mogen, daar ik spreken kan? zou ik werkeloos toezien, dal zich in onze gewesten een genootschap nestele, hetwelk door zijne zedeleer alle zedelijkheid tot in hare levensaderen vergiftigt, dat met de heilige leer van jezus spot, de edelste en heilzaamste instellingen onzer Kerk beleedigt, verstoort, en haar voor het oog der wereld hoonen durft? Ik heb mijn vaderland lief, ik bemin ons edel Duilsch volk; ik hoorde, dat eene zekere parlij den Jezuïeten weder den toegang tot hetzelve openen, hun de opvoeding onzer jeugd, de godsdienstige leiding van ons volk weer in de handen geven wilde. Nog eens, zou ik mogen zwijgen, daar ik spreken kan, terwijl ik de bewijzen vóór mij heb

Sluiten