Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cn zich cene gemeente vormde, welke by veel zonderlings, veel verdienstelijks en tevens veel navolgingwaardigs heeft."

Desgelijks moeten wij, ter bekorting, ons onthouden van een uitvoerig verslag der Proeve eener geschiedkundige vergelijking van de godsdienstige eigenaardigheid der Luthersche en der Hervormde Kerk, naar het Hoogduitscli van m. goebel, met Aanteekeningen: met eene Voorrede van c. h. vak herwerden, c. h. z., Theol. Duet. en Pred. te Groningen. Gron. 2841. Prijs f 2-40; dewijl zulk verslag reeds elders te lezen is (5). Korlelijk teekenen wij dus het volgende aan. De Schrijver gaat eerst terug tot de geschiedenis der Hervorming, om aan te toonen , dat die hervorming, welke van lutiier uitgegaan is, wegens den grond, waarop zij ontstond, meer monarchaal en hiërarchisch, die van zwingli meer democratisch is geworden; dat bij luther , in wien meer het gemoed heerschte, veel meer de grondleer der reglvaardiging door hel geloof in Gods genade op den voorgrond geplaatst is, terwijl bij zwingli , den meer verstandelijken Hervormer, veel meer het vrij Bijbelonderzoek het werkend beginsel was; en zoo dan ook luther van de beslaande, Katholijke Kerk veel meer behoudend en dus allengskens zuiverend te werk ging, terwijl de Gereformeerden meer in den grond en doortastend het Bijbelsch Christendom zochten te herstellen. Daarna wijst de Schrijver aan, hoe dit oorspronkelyk verschil invloed gehad heeft en nog heeft op de uitwendige verschijning, op hel inwendig leven en de geschiedkundige ontwikkeling van beide Genootschappen, welker broederlijke

(5) (rodgcl. Bijdragen 1841, p. 883 volgg.

Sluiten