Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tc 7.ijn, maar moeten het integendeel onzen pligt achten , om den blinddoek weder af te rukken." -»Maar is de aanneming van de Dordsche Kerkeordeningvraagt hij later, »wel het voordoen van een blinddoek?" Hij wijst aan, hoever men, dezelve zonder de minste verandering aannemende, nogtans (blijkens het Verslag) van dezelve is afgeweken, waarvan het resultaat hierop nederkoml, bl. 6: «Men levert de Dordsche Kerkeördening, zonder de minste verandering, in haar geheel; — en dit kan iedere Boekverkooper insgelijk doen •— maar de aflatingen, veranderingen en bijvoegingen zijn in het Verslag opgenomen. Het is, alsof eene bijgeloovige vrees de vergadering teruggehouden heeft, om in de Kerkeördening zelve de veranderingen op te nemen, welke zij nogtans noodzakelijk achtte, en opgenomen heeft in het Verslag. Men schijnt die Kerkeördening beschouwd te hebben, gelijk de Roomschen hunne reliquiën beschouwen."

De onmogelijkheid ook van de Dordsche Kerkeördening gaaf en zonder de minste verandering aan te nemen, wijst worsiser door een enkel voorbeeld aan. Volgens dezelve «moeten in steden, waar Waalsche Kerken zijn, alle maanden sommigen dienaren en Ouderlingen met de onzen vergaderen, om groote cendragt en correspondentie met de onzen te onderhouden. Ik twijfel, of de Waalsche Gemeenten aan dezen last der (Amsterdamsche) Vergadering wel gehoorzaamheid zullen betoonen. Het gouvernement zal die gemeenten niet nopen, om zich aan de Amsterdamsche Vergadering te onderwerpen. En zoo zijn er eene menigte artikelen, die niet in beoefening kunnen gebragt worden."

«Du Vergadering," vervolgt wormser een weinig

Sluiten