Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en anderen verworpen; dal Ihj met de ééne hand wreed en onbarmhartig ontnemen_j)f onthouden zou, wat Hij met de andere aanbiedt; dal Hij niet allen 7.0u willen schenken, wat sommigen door zijne genade reeds genieten.

Maar vanwaar dan toch, dat er onder het groote getal Christenen 7.00 weinigen gevonden worden, die eene zekere verwachting op de toekomst hebben, en vooral zoo weinigen, die hunne stellige verzekering uitspreken ?

Het is zoo; wij moeten het toestemmen. En inderdaad , het is in de Gemeente , waar het licht des Evangelies zoo helder schijnt, een treurig verschijnsel. Maar daaruit te besluiten, dat hel niet anders zijn kan, is voorbarig en onredelijk. "Wij hebben verzekerde Christenen ontmoet, beminnelijke menschen, die alleen uit nederigheid liever verzwegen, waarop anderen tot ijdelheid toe roemden. Anderen, die het uil schroomvalligheid niet waagden hunne overtuiging uit le spreken, wetende dat de strijd nog niet volstreden en de loop nog niet voleindigd was. En dat het anders zijn kan, levert de geschiedenis der Christelijke Kerk daarvan niet meer dan een voorbeeld op? Stephanus ontsliep onder den steenhoop, met de rustige bede: Heer Jezus, ontvang mijnen geest (3). Paulus schreef aan timotheus, toen hij nabij den marteldood was: Nu word ik tot een drankoffer geofferd, en de lijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der regtvaardigheid, welke

(3) iland. vii: 59.

Sluiten