Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo goed als ook lot hem, niet alleen mei al de verzekeringen en beloften, die wij straks uit lijnen mond hebben gehoord, maar ook met zijne geheele verschijning, opdat ieder Christen daarin het eeuwige leven aanschouwe. Ook aan hem wordt bekeering gepredikt en vergeving van zonden in den naam van jezus. Ook hij wordt geroepen tot de zaligheid, die er is in gelijkvormigheid aan God, naar het beeld zijnes Zoons. Daarom, en omdat hij mensch , dat is van Gods geslachte is, en omdat hij weet, dat er geen willekeur bij God is, maar een welbehagen, om allen zalig te maken, kan hij ook overtuigd worden, dat hij van het eeuwige heil, waarvoor de mensch door God bestemd en dat door Gods genade in ciiristus voor den mensch bereid is, niet noodwendig is buitengesloten, maar hetzelve kan deelachtig worden.

Doch er wordt meer vereischt. De Christen moet ook den teeg kunnen weten, om tot dien gelukstaat te geraken. — En ook dit kan hij. Op de vraag: wat moet ik doen om zalig te worden? ontvangt hij door het Evangelie een gereed, duidelijk en zeker antwoord. Gereed, omdat het niemand onthouden wordt, maar voor elk, wien het Evangelie verkondigd wordt, hoorbaar is in de woorden, zigtbaar in den persoon, tastbaar in de geheele verschijning van Christus, 'den weg, de waarheid en het leven zelf; — eenvoudig, omdat elk het niet alleen verslaan en zien, maar ook begrijpen kan, zelfs het meest eenvoudige , het meest kinderlijke gemoed wel 't best;

zeker, omdat het uit God, omdat het Gods woord, Gods openbaring aan den mensch is, die in het opregt gemoed en in de dadelijke ervaring bevonden wordt waarheid te wezen.

Sluiten