Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons begon , voleinden en ons in zyne kracht bewaren 7.al tot de zaligheid die geopenbaard zal worden in den laatsten tijd (4). En is het wonder, dat dit vertrouwen doorgaans daar het meest gemist en het minst gemakkelijk uitgewerkt wordt, waar de reiniging van hot hart nog het meest te wenschen overlaat? Verwachting des hemels vordert echter in den Christen even zeer hemelschgezindheid, als vertrouwen op God en ciiristus een Goddelijken en Christelijken zin. Waar deze gevonden wordt, daar eerst kan, ook bij bewustheid van zonde, dat vertrouwen door heldere begrippen gekweekt worden en wortelen. Daarom gaat ook het Christendom, om zijne Goddelijke kracht lot zaligheid in den mensch te openbaren , van de vernieuwing des gemoeds uit (5), en houdt niet op, in ons den nieuwen mensch te volmaken , die naar God geschapen is in ware geregligheid en heiligheid (6).

Eene laatste reden, die wij hier dus nog moeten noemen, waarom het bij vele Christenen aan verzekerdheid des geloofs hapert, is daarin gelegen, dat het bij hen met het Christendom, met het inwendige Christelijke leven nog geen waarachtige ernst is. Al hel hinken op twee gedachten, alle verdeeldheid des gemoeds lusschen chhistus en de wereld niet alleen, maar ook alle tegenstrijdigheid tusschen het Christelijke levensbeginsel en het leven en de daden zelve, alle onvolstandigheid zelfs, om in gemeenschap met God en Christus te leven, staal aan de vaste hope der zaligheid in den weg. Waarom? Wij hebben het reeds

(4) Phiüpp. I: 6. 1 Pctr. I: 5.

(6) Joh. III: 6. 2 Cor. V: 17. (6) Eph. IV: 24.

Sluiten