Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiezen. En wat daarvan door de zonde in den mensch bedorven was, — de Zoon van God is mensch geworden en heeft ons het eeuwige leven geopenbaard om het, door zijne goddelijke kracht, ook in onze verstorvene harten, als uit den dood, op te wekken. Daartoe houdt hij niet op, om ons Hem zelverl en in Mem den \ ader te leeren kennen door de verkondiging des Evangelies; om ons gemoed te bewegen en te trekken tot God en het goede 5 om ons van den magt der zonde te verlossen en ons met zijn' geest te bezielen, opdat wij kinderen van God en navolgers van God zijn als geliefde kinderen; om ons door alle middelen met Hem zeiven en den Vader onderling te vereenigen en steeds naauwer te verbinden, opdat wij in gemeenschap met God in het licht wandelen, van de duisternis bekeerd.

Wij verkrijgen dus het leven door Christus; want Hij is ons leven (1): in Hem was en is dal leven volmaakt, zoo als het in ons zijn kan en moet zijn, en Hij wekt en onderhoudt het in den Christen. Daarom wordt het ook hel Christelijke leven genoemd. En Hij kan dat ook alleen doen, gelijk Hij het daartoe van den Vader heeft ontvangen en van den Vader gezonden is.

De Christen heeft dus dat eeuwige leven, voorzoover hij den Zoon heeft, gelijk johannes het noemt (2), of om met paulus te spreken, voorzoover Christus in hem leeft (3); voorzooverre hij zóó gevoelt, zóó gezind is, zóó wil en, in zijne betrekking en naar zijn vermogen, zóó werkzaam is, als

(1) Colo»». III: 3. (3) Gal. II; 20.

1842.

(2) 1 Joli. V; II.

45

Sluiten