Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7.araen vcreenigen onder één Hoofd (3), onder dien Zoon, die boven allen zijn Evenbeeld is en de Eerstgeborene van alle schepselen (4). Daarom was het dan — zietdaar, volgens paulus, het eeuwig voornemen en de voorverordinering der Godheid betreffende het menschelijk geslacht — van vóór de grondlegging dezer wereld, die wij bewonen, Gods wil, dat wij menschen, door dien Zoon tot zijne volwassene kinderen gevormd, heilig voor het aangezigte des Vaders en in liefde zamen vereenigd zouden leven (5). Dat voornemen nu, om door zijnen Zoon op aarde zulk cene vereeniging, zulk eene Gemeente te stichten, die een deel, als het ware eene provincie van het groote Godsrijk in de gansche schepping zou uitmaken; dat groote Goddelijke voornemen bleef grootendeels verborgen tot op den tijd, dat het menschdom voor deszeifs uitvoering rijp geworden was (6). Toen eerst heeft God , als een wijs bestuurder over zijn huisgezin, in dien tijd der meerdere volkomenheid zijn voornemen geheel geopenbaard en tevens ten uitvoer gelegd door Jezus christus (7). Alle vorige opleidingen der verschillende deelen van het menschelijk geslacht waren slechts onvolmaakte, eerste beginselen van de Goddelijke opvoeding der wereld, waardoor hel nog kindsche menschdom voor de hoogste opleiding door Christus werd voorbereid. Deze voorbereiding bepaalde zich dan ook grootendeels, gelyk het met kinderen gaat, tot uiterlyke vormen en bepaalde gewoonten en gebruiken, die natuurlijk en noodzakelijk

(3) Eph. I: 10. (4) Coloss. 1: 15.

(5) Eph. I: 4, 5. (6) Eph. III: 5.

(7) Gal. IV: 1 volgg. Eph. I: 10.

1842. 46

Sluiten