Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtig en welvarend zijn kan; gelijk voormaals ons Nederlandsch Gemeenebest met hoogst onvolkomene inrigtingen cene verwonderlijke kracht aan den dag gelegd heefl. En desgelijks is het blijkbaar, dat oudtijds het Godsvolk allerlei verschillende vormen van bestuur ondergaan heeft van mozes af tol op jezus lijden toe; terwijl het toch onder al die verschillende vormen één en hetzelfde Godsrijk is gebleven. Ja, ook de Kerk van christus heeft in den loop der eeuwen allerlei verandering van vormen ondergaan, en nog heeft zij zeer verschillend voorkomen, als het ware verschillende houding en kleedij, naar de verschillende landen, waar zij bestaat. Maar, hoezeer dan ook deze of die houding en kleeding haar beter of minder goed passé, en hare gezondheid en werkzaamheid of begunslige of ook belemmere; niettemin zij zelve bestaat en leeft en werkt door alle eeuwen heen en in alle landen, als ééne en dezelfde Kerk van Christus. En deze leering der geschiedenis moet ons dus reeds bewaren voor dien dwaalweg; en ons leeren vorm en tcezen te onderscheiden. Die vormen wisselen onophoudelijk af, en kunnen en moeten naar verschillende lijden en landen afwisselen. Dit wezen alleen kan, cn dit moet overal en altijd hetzelfde blijven; en hetzelve moet zich ook zulk eenc houding en zulk een voorkomen telkens verschaffen, als, naar tijd en omstandigheden, de gezondheid en de voorspoedige werkzaamheid der Kerk best kunnen bevorderen. Zoo moeten wij dan bij paulus niet zoeken, wat bij hem niet te vinden is. Want de Apostel van Christus spreekt van de Kerk, gelijk zij van God door zijnen Zoon is gesticht; en God heeft door zijnen Zoon geen uiterlijk Kerkbestuur, geene vormen geschapen; die heeft Hij aan zijne Kerk overge-

Sluiten