Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongelukkigen gestemd (7): de zoodanigen zijn geschikt en juist daarom ook bestemd lot bijzondere werkzaamheden en bedieningen van gezanten , herders, leeraars, voorgangers, diakenen en diakonessen (8). Maar ook al de leden hebben elk hunne gaven, die hun van God gegeven en door chkistus geheiligd zijn lot gaven des heiligen geestes, en daardoor zijn allen geschikt en geroepen tol medewerking ten goede, een iegelijk in zijne male en op zijne wijze (9). En wel verre, dat deze verscheidenheid der krachten en werkzaamheden de eenheid zou behoeven te belemmeren of le verbreken; is zy het juist, die de eenheid der Gemeente verhoogt en versterkt. Allen hebben aan elkander behoefte, gelijk in hel ligchaam oog en oor, hand en voet niet builen elkander kunnen bestaan en werken, en zij moeten daarom juist elkander achten en hoogschatten, als medeleden van het ééne geheel (1). Allen worden , met al de verscheidenheid van vermogens en beslemming, door éénen geest gedreven, gelyk al de verschillende leden des ligchaams door één levensbeginsel bezield en bestuurd worden (2). Allen leven en werken ook voor elkander, en juist door de verscheidenheid der leden wordt het geheele welzyn, de ware gezondheid en volmaking van het gansche ligchaam en van al deszelfs leden bevorderd (3).

Maar, laat ons ook dit zien, hoedanig is dan nu bij die verscheidenheid de ware verhouding van de

(7) Rora. XII: 0-8. 1 Cor. XII: 8 volgg.

(8) Rom. XII. 1 Cor. XII. Eph. IV.

(») Eph. IV: 7, 10. (1) 1 Cor. XII: SI volg».

(2) t Cor. XII: 4, 13. (3) 1 Cor. XII: U volgg.

Sluiten