Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden, zal steeds meer opwassen tot een volkomen en heilig geheel op de gansche aarde. En zoo zullen ook wel al meer en meer deze kinderen van God met al hunne broeders in de gansche schepping, door den Eerstgeboren' Zoon, vereenigd leven, als één zalig huisgezin des hemelschen Vaders!

BEANTWOORDING DER F RA AG:

IS JEZUS WAARLIJK HET AANSCHOUWELIJKE BEELD GODS? EN ZOO JA, VAN WELK BELANG IS DIT?

DOOR

K. VAN RINTELN,

Predikant te Vecnhtiizen.

Het onderwijs van God, zijne openbaring aan den mensch, behelst een opvoedingsplan, hetwelk gedurig meer ontwikkeld wordt, zich nooit verloochent en een schoon zamenhangend geheel vormt. De mensch wordt als kind, als knaap, als jongeling geleid aan de vaderlgke hand Gods, om hier te worden opgekweekt voor eene hoogere ontwikkelings - periode, welke de tweede periode van zyn bestaan is en zelve wel voor oneindigen vooruitgang vatbaar zijn zal. Dat dit goddelijk onderwgs eencn trapswijzen voortgang heeft, is wel uil den aard der zaak reeds te vermoc-

Sluiten