Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelijke Kerk lot verlichting, heiliging en zaliging \an zich zelve en al hare leden (bl. 274 volgg.), welke in onze dagen vooral, door Protestanten wel mag gelezen en ter harte genomen worden, zoowel als de beschrijving van de eenheid in de Christelijke Kerk, als niet beslaande in volkomene overeenstemming van begrippen, noch in gelijkvormigheid van uiterlijke plegligheden, noch ook in eenvormigheid van geloofsbelijdenissen , maar in aanbidding van den cenigen waren God, in geloof in jezus ciikistus, in gemeenschappelijk streven naar heiligheid, in broederlijke liefde en gelijke hoop des eeuwigen levens (bl. 255 volgg.). Doch wij kunnen in alle bijzonderheden niet treden; het is ook niet alleen door deze, dat dit boek zich aanbeveelt, maar ook door deszelfs geheelen inhoud , geest en strekking. Hel is in nadruk een stichtelijk hoek, dat gelijkelijk tot het verstand en tot hel hart spreekt om den geheelen mensch te doen opwassen in de genade en de kennis van onzen Heer jezus Christus. Helderheid en redelijkheid zien wij niet veelmalen zoo met warmte en gemoedelijkheid vereenigd, als wij het hier aantroffen, waar, door openbaarmaking der waarheid, gesproken wordt tot de conscientieën der menschen. Aan allen, die tot voeding des Chrislelijken levens in zich wel wat vastere spijze begeeren, dan die gewoonlijk in zoogenaamde stichtelijke geschriften wordt aangeboden, mogen deze Stemmen eens Christens zijn aanbevolen.

Van de Bijbeloefening over het Evangelie van Johannes, door h. van heyningen, verscheen ten vorigen jare het 111° Deel (Schoonhoven 1841). Het behelst de acht laatste hoofdstukken van het Evangelie, en dus ook de laatste redenen des Heeren tot

Sluiten