Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ifjne behoefte. Daar er tevens een regt Evangelische geest in heerscht, vertrouwen wij dat het geschrift l>ij velen aan lijnen titel zal kunnen beantwoorden en tot Christelijk geloof en leven wekken.

Wij verblijden ons, dat wij na die geschriften van Duitschen oorsprong, ook twee stichtelijke boekjes mogen vermelden, afkomstig uit Engeland, waar, bij al de achterlijkheid in vele deelen der godgen leerdheid, het practische en ascetische steeds een vaderland had. Het zyn stukken van denzelfden Schrijver, vertaald door mannen, wier namen reeds een waarborg voor de degelijkheid der gehalte opleveren. Het eerste heet, Bestuur en aanmoediging voor ieder, die ernstig de zaligheid zoekt, naar het Engelsch van john aitgell james, door p. i. l. HuëT, Jmsterd. 1841. Prijs f 1-20. De Vertaler zegt ons, dat het oorspronkelijk werk met zulk eene graagte werd ontvangen, dat er acht uitgaven van beslaan en meer dan honderd en tienduizend exemplaren van verkocht zijn, dat dc vertaling er van in Frankrijk mede twee uilgaven beleefde, dat het ook in Duitschland vertaald is, en dat hem pligt scheen, dit werkje, waarop een bijzondere zegen Gods rust, voor zijne landgenoolen toegankelijk te maken. Met ingenomenheid hebben wij het dan ook opgevat en er veel belangrijks, echt praclikaals in gevonden; maar evenwel, wij mogen het niet ontveinzen, in geenen deele die hooge voortreffelijkheid, welke de Vertaler ons deed verwachten, en die het geschrift lot een gewenschten leidsman zou doen zijn voor hen, die den gewenschten vrede des Christens te

Sluiten