Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mede ten bewijze, als ervaring uit liet bezoeken van omstreeks honderd huisgezinnen, in het laatste half jaar opzettelijk gedaan om dien toestand te leeren kennen. Niemand kan het lezen zonder de bede: uw rijk kome!' Behalve een ander stuk van den Uitgever, over het woord des Heeren, laat ze heide te zamen opicassen tot den oogst, regt voor de behoefte des tijds geschikt, vinden wij hier een belangrijk, deels door eigenaardige ervaring opgehelderd , opstel van D3. w. c. van der zwaag , over de voortdurend hervormende kracht des Christendom#, zoo als die nog heden in ons midden werkt, en een van D\ j. j. swiers, over Gods genade, beide regt geschikt om het Godsrijk ook in de harten te bevorderen. De noodzakelijkheid der zelfkennis wordt in het voorbeeld eener kranke vrouw levendig aangewezen , en aandoenlijk is het fragment eens briefs van eenen kranke, als het laatste vaarwel aan zijne vrienden. Eindelijk is hier, onder den titel van: een bnef aan allen, die Christus en hunne hroe~ ders lief hebben, de laatste uitnoodiging van bestuurders van 't Zendelinggenootschap afgedrukt, die in deze Bladen regt op hare plaats is. Mogen deze Bladen veel gelezen worden en hun doel bereiken !

Als eene bijdrage lot deze Bladen wil de Uitgever beschouwd hebben een stukje, overgenomen uit het Morgenbliitt fiir die gebildete Stdnde , en getiteld: het Armwezen, de groote vraag van onzen tijd. Die vraag wordt hier naar eene door de Fransche Akademie bekroonde Verhandeling veelzijdig en op eene karakteristieke wijze beschouwd, en heigeen er van gezegd wordt inoet door allen, die het heil der menschen beoogen, worden ter harte genomen; vooral

Sluiten