Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steld om het te verliezen. Eindelijk wordt aangetoond , hoe dat bewaren op eene verstandige wijze kan en moet geschieden. Hier wordt eerst opgemerkt, dat het voorregten des geestes zijn, die op eene hun eigene wijze moeien worden gehandhaafd. En daarna verklaard, dat niet zoo zeer, althans niet voornamelijk, strijd legen hen, die ons het bezit betwisten, als wel verstandig gebruik van 't geen men bezit, om hel langs zoo meer tot ons eigendom te maken , dat ons niet ontnomen kan worden, hier gevorderd wordt. Waartoe als maalregelen verstandig gebruik maken van den Bijbel, waai nemen van de openbare godsdienstoefeningen, en wel elk in de Gemeente, tot welke hy zich gevoegd heeft, aan welke men zich met Kerkdijken zin moet aansluiten, bijzonder worden aanbevolen. Als kanselrede of predikatie beschouwd, kunnen w ij aan deze leerrede geene hooge voorlrefTelgkheid toekennen. Zij is te veel betoog en verhandeling, zij mist den toon , die wy oordeelen, dat van den Christelijken kansel tot de Gemeente voegt. "Welligt is de oorzaak daarvan in de meerdere uitgebreidheid gelegen, die de Schrijver bij de uitgave aan dit nu vrij uitvoerig stuk gegeven heefl. Beschouwen wij het intusschen als ter lezing geschikt, en letten wij meer op den inhoud, dan is het een in vele opziglen merkwaardig stuk , dat hier en daar diep in de zaak ingrijpt, een stuk, waarin de aard van de Evangelische Kerk welligt niet geheel volledig, maar toch juist wordt voorgesteld , waarin het Apostolische woord: » De Heer nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid," regt in het leven wordt geroepen. Treffend is de wijze, waarop dat op het bestaan van onderscheidene Afdeelingen in de Evangelische Kerk en op

Sluiten