Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zamenspraken van desiderius ehasjiüs, door mr. b. h. lulofs, Gron. 1841. Prijs ƒ2-70. Erasmus heeft, behalve door zijne andere werken, ook door zijne Colloquia, een' onberekenbaren invloed op zijnen tijd uitgeoefend, en, hoe ook de smaak verandere, zij zullen altijd als meesterstukken in hunne soort geacht en geliefd blijven, daar men door niets ter wereld het KeikeJijk en maatschappelijk leven der zestiende eeuw en de werking daarop van de Roomsche Hierarchie zoo levendig en aanschouwelijk kan leeren kennen als uit deze tafereelen. Doch hij schreef in het Latijn en is dus onverstaanbaar voor een groot deel van het Publiek, t welk in zijne schilderingen behagen zou scheppen. Aan hetzelve heeft Prof. lulofs eene wezenlijke dienst gedaan door deze vertaling, die zoo vloeijend en aangenaam is, alsof men een oorspronkelijk werk leest. Groot is dus de aesthetische waarde van dit geschrift, als proeve van een' lossen, levendigen, vrijen schrijftrant in den zoo zeldzaam gelukkenden vorm van zamenspraken; doch groot is ook de waarde van hetzelve voor de kennis van het Kerkelijk leven, uit welk oogpunt wij het aanbevelen, en nog meer zouden aanbevelen, zoo de Vertaler zich had voorgesteld, in de keus der vertaalde Zamenspraken op het Kerkelijke bovenal te letten.

Kunnen wij tot hel Kerkelijk regt en Kerkelijk leven ook brengen de verhouding, in welke de onderscheidene afdeelingen der Christelijke Kerk in ons Vaderland tot elkander staan, in het bijzonder wat de Protestantsche Kerk tegenover de Roomsche aangaat, wij mogen dan hier ook vermelden Een woord 1842. „

Sluiten