Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomstige maatschappelijke en andere zielkundige hoedanigheden op volwassen leeftijd. En ten slotte dient niet vergeten, dat alle menschen nu eenmaal meer of minder onvolmaakt zijn, doch zij moeten niettemin in de maatschappij de een of andere plaats hebben ; en ook de mèèr-onvolmaakten zullen zich in maatschappelijken zin béter kunnen houden, naarmate zij zich in een beroep overeen¬

komstig hun aanleg, ook een behoorlijke bestaanspositie kunnen verwerven. Bijkomstigheden die met den beroepsaanleg geen verband houden dienen daarom, om wille der beroepskeuze zélf, uit het milieu der Beroepskeuzebureaux zorgvuldig te worden geweerd.

C. J. KUIPER.

LEESTAFEL

Staathuishoudkunde door Mr. Dr. M. Spaander. Vierde omgewerkte en vermeerderde druk. P. Noordhoff, Groningen, 1926, 631 blz. ingen. f 6.50, geb. f 7.25.

Van dit veelgeprezen werk verscheen de vierde druk. Vele paragrafen werden grondig herzien en uitgebreid, in overeenstemming ri met nieuwere economische opvattingen.

De geschiedenis der sociale wetgeving in Engeland is uitvoeriger behandeld en er is gewezen op de arbeidsconferenties van den volkenbond.

Aan crisis, opbloei en depressie en aan de verklaring van eenige crisistheorieën werd meer aandacht geschonken. Zoo zijn er meerdere hoofdstukken, die met de vragen van den huidigen tijd meer in overeenstemming werden gebracht.

Het omvangrijke werk wil nochtans inleiding blijven, welke het inmiddels mogelijk maakt daarna werken als van Böhm-Bawerk e.a. te genieten.

Schrijver en uitgever verdienen om bewerking en uitvoering allen iof.

ü

Over Spraakgebreken en hunne Bestrijding, door Branco van Dantzig. P. Noordhoff, Groningen, 1927, 73 blz. f 1.25.

De schrijfster, leerares in Spreken en Zingen aan Gemeentelijke Kweekscholen te Rotter¬

dam en 's-Gravenhage, vroeger leerares aan de Tooneelschool te Amsterdam, wil met een niet te uitgebreid werkje over spraakgebreken in een behoefte voorzien, wijl de belangstelling in alles, wat het spreken betreft, in de laatste jaren sterk is toegenomen en niet iedereen in staat is de zeer omvangrijke Duitsche standaardwerken te lezen. Aan het slot van ieder hoofdstuk wordt een literatuurlijstje gegeven van aanbevolen werken voor verdere studie, waaruit blijkbaar rijkelijk geput werd.

In een tiental hoofdstukjes verdeeld biedtdit werkje een practische inleiding tot deze studie.

9

Zenuwachtigheid en Opvoeding, door Prof. dr. J. H. Gunning Wzn. No. 9 in de serie Verdieping en Belijning-Studies over Opvoeding en Onderwijs. P. Noordhoff, Groningen 1927, 50 blz. f 1.10, bij inteekening f 0.80.

Met nadruk stelt de hooggeleerde schrijver voorop, dat hij een paedagogische studie aanbiedt en noemt het beunhazerij, om zooals vele paedagogen plegen te doen, physiologische en psychiatrische wijsheid over de zenuwachtigheid bij kinderen te willen verkondigen.

Aan de medici de diagnose, aan de paedagogen, althans voor verreweg het grootste

Sluiten