is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleg en beroep; maandblad voor beroepskeuze, jrg 3, 1927, 01-03-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN.

ANTWOORDEN.

Beroe p:

3. Beroepsvooruitzichten. 3.

4. Stand van de arbeidsmarkt. (Veel, 4. weinig aanbod, veel, weinig leerlingen)

5. Tariefregelingen, accoordloon, premiën. 5.

6. Vakorganisaties, (patroons en werkn) 6.

7. Vaklitteratuur, vakbladen en boeken 7. en geschriften op het beroep betrekking hebbend.

Algemeene vragen :

1. Is er in dit vak een te weinig of een r. te veel aan leerlingen ?

2. Hoeveel leerlingen worden elk jaar 2. opgeleid.

3. In welk deel van het jaar worden de 3. meeste leerlingen aangenomen ?

4. Op welken leeftijd is het wenschelijk 4. dit beroep te beginnen ?

5. Hoelang duurt de opleiding ? 5.

6. Kunt U zien, en zoo ja waaraan, of 6. een leerling een goed vakman zal worden ?

7. Acht U het wenschelijk, dat een 7. candidaat-leerling(e), voordat hij (zij)

tot dit beroep wordt toegelaten, een examen doormaakt, waarin de bekwaamheden, die tot het uitoefenen van dit beroep noodig zijn, onderzocht worden, en zoo ja, in welken vorm zou U dat examen dan wenschen ?

8. Gelooft U aan de nuttigheid van vak- 8. onderwijs, en hoe zou dat dan moeten

zijn ingericht ?

9. Is in dit beroep de methode van halve 9. dagen toe te passen ?

10. Acht gij voor dit beroep een groote 10. toekomst mogelijk, of een ondergang waarschijnlijk ?