Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN. ANTWOORDEN.

Beroep: Metselaar.

3. In welk deel van het jaar worden de 3. Als regel in het voorjaar, hoewel het meeste leerlingen aangenomen ? bedrijf er zich voor leent, op elk tijdstip leerlingen aan te nemen.

4. Op welken leeftijd is het wenschelijk 4. Op 16 jarigen leeftijd.

dit beroep te beginnen ?

5. Hoelang duurt de opleiding ? 5. Dit hangt van tal van omstandigheden af.

Een belangrijke factor hierbij is dat vooral in de groote plaatsen het beroep min of meer wordt gespecialiseerd. Men kent daar fundeeringwerkers, metselaars aan de bouwmuren enz. 't Spreekt vanzelf dat dat van invloed is op den leertijd, daar in de provincie nog zeer vaak het bedrijf in zijn geheel door den metselaar wordt uitgeoefend. Daar gebeurt het b.v. nogal eens, dat hij ook de woning voegt, marmer en hardsteen stelt, eenig stucadoorwerk verricht en meer van deze werkzaamheden. Daar is dus de metselaar in veel gevallen de persoon die het geheele vak beoefent, wat in de grootere plaatsen hoe langer hoe minder voorkomt. Om het vak grondig te leeren is m.i. een leertijd van minstens 5 jaar noodig.

6. Kunt U zien, en zoo ja waaraan, of een 6. Een zekere mate van vlugheid en hanleerling een goed vakman zal worden ? digheid wijzen er op, dat hij het vak

wel onder de knie zal krijgen.

7. Acht U het wenschelijk, dat een can- 7. Een examen omtrent zijn ontwikkeling, didaat-leerling(e), voordat hij (zij) tot lijkt wel gewenscht. De beste wijze dit beroep wordt toegelaten, een examen waarop dit dient te geschieden, is zeker doormaakt, waarin de bekwaamheden, een regeling per collectief contract, die tot het uitoefenen van dit beroep De werkgevers- en werknemersorganinoodig zijn, onderzocht worden, en zoo satie's zouden zich ter plaatse moeten ja, in welken vorm zoudt U dat examen verstaan, voor zoover het examen het dan wenschen ? vak betrof, terwijl verder een leeraar

zou moeten examineeren in rekenen, meetkunde, teekenen enz.

7i

Sluiten