Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PERS.

Beroepskeuze te Wormerveer: De commissie voor Beroepskeuze te Wormerveer belegde met den Centralen Ouderraad een openbare vergadering, waar als spreker optrad de heer W. A. Sikkema, adviseur aan het Bureau voor Beroepskeuze te Amsterdam. Na een inleiding vertoonde de spreker lantaarnplaatjes, waarvan de Zaanlander het volgende zegt:

„Na nogmaals te hebben gewezen op de noodzakelijkheid, dat ook mettertijd de voorlichting tot beroepskeuze van overheidswege geregeld wordt, omdat men nu voor het geval kan komen te staan, dat een geldschieter zegt: „Ik doe er niet meer aan," waarmee dan het verdere werk onmogelijk zou zijn gemaakt, eindigt spr. zijn boeiende en met overtuiging uitgesproken rede.

Vervolgens wordt een aantal lantaarnplaatjes geprojecteerd, vervaardigd door de ambtenaren van het Bureau voor Beroepskeuze te Amsterdam, in welke beelden ons de schrijnende tegenstelling werd getoond van kinderen, die met voorlichting in een vak worden opgeleid en de kinderen, die er om geld thuis te brengen dadelijk maar op uitgestuurd worden en die we in Amsterdam bij het Centraal Station en op andere plaatsen, dan met kwatta of bananen zien staan, de A.K.O.'s venters op markten en straat. Zouden er onder al deze kinderen niet zijn, even bekwaam als anderen een goed vak te leeren ? Spr. gelooft zeker van wel. En denk dan ook aan de jonge meisjes, die daar armoedig en ellendig met hun koopwaar staan, terwijl ze rondom zich de weelde van de wereld zien, ze begrijpen hoe ook zij die rijkdom en pracht kunnen verkrijgen en ge kunt u indenken waar die meisjes voor opgevoed worden."

Afgaande op datgene, wat dit verslag zegt, moeten wij constateeren, dat het motief

voor overheidsbemoeiing hier wel wat simplistisch wordt voorgesteld en wat de vertooning der lantaarnplaatjes betreft en de daarbij gegeven toelichting, wil het ons voorkomen, dat daarop meerdere kantteekeningen zouden zijn te maken.

Wij mogen toch niet aannemen, dat de spreker en de lantaarnplaatjes willen zeggen, dat door de beroepskeuze-voorlichting gesignaleerde toestanden zullen verdwijnen. Het zou veel overeenkomst vertoonen met de voorstellingen op de fotopagina van Het Volk van den laatsten tijd, waar instellingen der gemeente, als identiek aan uitsluitende bemoeienis der sociaal democraten worden voorgesteld.

Den ambtenaar van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze te Amsterdam werd volgens de Zaanlander „voor zijn diepgaande rede" hulde gebracht door den voorzitter van de Federatie Zaanstreek, den Heer P. van Mever.

ü

Drentsche arbeiders „Getest" op intelligentie door Philipsbedrijf : De Telegraaf van i April bevat een verhandeling over de Drentsche veenarbeiders, die bij Philips als fabrieksarbeider te werk werden gesteld en zegt daarin o.m. : „In totaal zijn te Eindhoven thans 66 Drentsche gezinnen gehuisvest.

Toen in Mei 1926 achttien gezinnen op kosten der Philips-onderneming naar Eindhoven verhuisden bleek, na eenigen tijd, de aanvraag voor verplaatsing dusdanig te zijn, dat de directie een strenge selectie moest toepassen.

Het psycho-technisch laboratorium van dr. Prak werd naar Drente overgebracht, waar de leider, bijgestaan door een assistent, de gegadigden ging „testen" op intelligentie, tempo van werken, gezichtsscherpte en accu-

Sluiten