Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Wij kennen in onze kringen echter vereenigingen, waarin ouders zich qua ouders heb)t ben georganiseerd. Wij zouden hiervoor echter de hulp en medewerking van de school willen inroepen.

l; De Christelijke Adviescommissie in Haarlem [werd het vorig jaar opgericht op initiatief van den Bond van Chr. Schoolbesturen alj! daar.

■ Ook in ander opzicht is, zooals wij hier voorI af uiteenzetten, de hulp der school onmisbaar.

Het lijkt de Commissie bovendien niet ongej wenscht, om ook de plaatselijke afdeelingen van den Nederlandschen Christen Vrouwenbond zoo mogelijk bij den arbeid te betrek-

!ken.

De bezwaren die er in dezen Bond bestaan, om aan practischen maatschappelijken arbeid deel te nemen, zullen in dit geval mogelijk wel overwonnen kunnen worden. Het zal hier in de eerste plaats te doen zijn om den moreelen steun der afdeeling ; terwijl allicht een enkel lid persoonlijk in den arbeid der Commissie zal worden betrokken.

I Ten slotte zou de Commissie ook nog willen wijzen op de wenschelijkheid, om de Jeugd:c organisaties, voor zoover deze zijn georga| niseerd in plaatselijke Jeugdcentrales, tot 1 deelneming uit te noodigen.

I Natuurlijk zal het zaak zijn, om uit de I vertegenwoordigers van een zoo groot aan1 tal deelnemende vereenigingen een kleine Ec werkcommissie te kiezen, die zoo mogelijk K zal moeten bestaan uit deskundigen op oni derwijskundig, medisch, psychologisch en fc' sociaal-economisch terrein, terwijl zoowel | het element der werkgevers als dat der werk| nemers vertegenwoordigd dient te zijn. Uit haar midden wijst dan de Commissie weer > iemand aan, die in het bijzonder belast wordt met het geven van de eigenlijke adviezen.

Hoewel in het voorafgaande al wel een en

ander gezegd werd over de organisatie, die bij de oprichting der plaatselijke adviescommissies haar medewerking zoude moeten verleenen, bleef de zaak onbesproken, hoe de te vormen Commissie de beschikking zou moeten krijgen over de voor haar werk noodzakelijke gegevens.

Onze Commissie meent nu te moeten wijzen op de in het vorige reeds genoemde Vereeniging, de Christelijke Psychologische Centrale voor School en Beroep ; waarvan ook ,,Patrimonium" van de oprichting af lid is geweest.

Deze kan bij het ontwerpen van vragenlijsten, het verstrekken van gegevens op medisch, psychologisch en sociaal-economisch terrein, alsmede bij het verstrekken van psychotechnische adviezen, in moeilijke gevallen hulp verleenen.

Voor een deel dezer gegevens is de vereeniging intusschen zelf aangewezen op den arbeid van het hierboven eveneens reeds genoemde Centraal Comité van Samenwerking. Men zou zich n.1. vergissen, indien men meende, dat alle benoodigde gegevens reeds zijn verzameld door alle drie of zelf maar door een der genoemde organisaties.

Uit deze opmerking, die voor sommigen misschien als een bekentenis zal klinken, maar voor ingewijden zeker niets vreemds bevat, moge tevens blijken, dat men voor het welslagen van den arbeid is aangewezen op de samenwerking met de Christelijke Psychologische Centrale.

Het is hier tevens de plaats, om iets op te merken omtrent de verhouding der op te richten plaatselijke Adviescommissies tot de Chr. Psychologische Centrale.

Zullen deze als lid der C. P. C. worden toegelaten dan dienen die rechtspersoonlijkheid te bezitten.

De C. P. C. zou dan het Centrale lichaam zijn, dat in eigen laboratorium de noodige onderzoekingen deed.

Sluiten