Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

Niet de ouders beslissen, niet het kind kiest, maar met het kind kiezen ! Aldus besloot Dr. Hamakers zijn voordracht.

De Internationale Federatie van Christelijke Vakbonden van Bedienden hield te Amsterdam haar derde Congres, waarop Mej. La-

e feuille (Frankrijk) een referaat hield over Beroepskeuze, met de volgende conclusies : Aan de Internationale Federatie wordt een onderzoek gevraagd over de kwestie der beroepskeuze, de officieele of particuliere pogingen tot verwezenlijking, waartoe het probleem aanleiding heeft gegeven, de daarbij gebruikte methodes en de verkregen resultaten, teneinde daaruit gevolgtrekkingen te maken betreffende de organisatie van het beroep van bediende.

Verder wordt gevraagd, dat alle bij de internationale federatie aangesloten organisaties zullen zorgen voor het ondernemen en versterken der algemeene propaganda ten opzichte der beroepskeuze, opdat alle groepen, wier hulp noodzakelijk is voor de verwezenlijking onzer wenschen, vooral de groepen van beroepsgenooten in dit vraagstuk belangstelling zullen gaan stellen. En verder, dat zij hunne practische ervaringen zullen bekend maken omtrent het vraagstuk der beroepskeuze, met medewerking van alle betrokken instanties : gezin, school, beroep, medische, wetenschappelijke en maatschappelijke kringen.

I Beroepskeuze Velsen : Initiatief van Volksonderwijs: Steun van het Amsterdamsche (Gemeentelijk Bureau : Verzoek om gemeentesubsidie : Van neutrale banen en neutral liteit „ten algemeenen nutte."

De IJmuider Courant schrijft:

. „Door de Vereeniging tot bevordering van i voorlichting bij beroepskeuze in de gemeent te Velsen is bij den Raad een verzoek om

subsidie voor 1928 ingediend ; het adres is vergezeld van de onderstaande

Memorie van Toelichting.

Nadat de af deeling van „Volksonderwijs" meermalen de zaak der beroepskeuze in haar vergaderingen ter sprake had gebracht, dit onderwerp op ouderavonden had doen inleiden en steeds bij andere organisaties belangstelling had gewekt voor deze zaak, kwam een commissie tot stand, welke tot taak had, deze urgente kwestie in studie te nemen, het voorbereidende werk te verrichten, noodig voor de stichting eener vereeniging. Deze kwam definitief tot stand in een tot dat doel belegde vergadering op Donderdag 18 Februari '26 in „Thalia" te IJmuiden, waar de heer Sikkema, ambtenaar van het Amsterdamsche bureau voor beroepskeuze, een inleiding over dit onderwerp hield.

Daarna is door de commissie het verder noodige werk gedaan, als vaststelling van reglement, verdere propaganda voor ledenwerving, instelling van studie-commissies, welke tot taak hebben, bepaalde onderdeelen van het vraagstuk der beroepskeuze in studie te nemen, daarover te rapporteeren en t.z. tijd den leider van het bureau van advies te dienen in bijzondere en moeilijke gevallen.

Al dit werk is nu in een zoodanig stadium gekomen dat de vereeniging meent, dat het tijdstip aangebroken is, met haar werkzaamheden een aanvang te moeten maken; de contributie der leden, de bijdragen van anderen — particulieren en werkgevers — stellen haar in staat, om op bescheiden voet tot de opening van het adviesbureau te kunnen overgaan, hetgeen omstreeks September aanstaande zal geschieden.

Zal dit bureau in den komenden tijd aan de gestelde verwachtingen beantwoorden en

Sluiten