Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANLEG EN BEROEP

OCTOBER ig2j.

ACTIVITEIT BLIJVEND GEBODEN.

De laatste jaren hebben wij inderdaad op het gebied der voorlichting bij beroepskeuze van ons doen spreken. Hier mochten wij, om met Pater van Ginneï ken te getuigen, als Katholieken nu eens : vooraan gaan. Toen hij zijn magistrale rede ] voor de Hoofdbestuurders, der bij het R.K. ï Vakbureau aangesloten bonden op de najaarsvergadering van 1917 besloot met het i voorstel tot oprichting van het Centraal l Zielkundig Beroepskantoor, werd spontaan ;i op dit voorstel ingegaan en reeds eenige i maanden later kon de opening plaats heb' ben. Na eenige jaren van wetenschappelij-

Iken voorarbeidt rad het officieel naar buiten. Waren wij Katholieken en onze katholieke vakbeweging in 't bijzonder voorgegaan, ] inmiddels waren in enkele plaatsen bureaux 1 voor beroepskeuze van overheidswege in i het leven geroepen.

' De schrijnende tegenstelling, dat de laatst*j genoemde geheel uit de overheidskas wer1 den bekostigd en onze arbeid voor steun van overheidswege, noch landelijk van het 5 Rijk, noch plaatselijk van de Gemeente, > eenige vergoeding kon verkrijgen, deed zich 1 pijnlijk gevoelen.

' Om het goed recht der katholieke voorlichi ting, om diensvolgens het recht van gelijk1 stelling in de financieele waardeering der C Overheid, werd de strijd aangebonden. Het >; goed recht der katholieke voorlichting werd ;| ten slotte algemeen aanvaard, doch van finan| cieele gelijkstelling was tot op heden geen ; sprake.

Eenige gemeenteraden kwamen met een geringe subsidie het plaatselijk werk der betrokken katholieke commissie tegemoet, doch ook dit zelfs kon geen regel worden, wijl de grootste gemeenten in ons land tot op heden tot een dergelijke tegemoetkomende houding nog niet konden besluiten.

Amsterdam, waar het eerste gemeentelijke bureau voor beroepskeuze in 1920 geopend werd, nadat reeds in Januari 1918 de katholieken hun R. K. Bureau voor Beroepskeuze in werking hadden gesteld, kon, nadat ook de Christelijken in 1923 zelfstandig dezen arbeid begonnen en daardoor demonstreerden, dat het gemeentelijk bureau niet kan geven, wat zij als geloovige Christenen vragen, nog steeds niet financieele gelijkstelling, zelfs niet eenige financieele tegemoetkoming verleenen.

In Den Haag moest het werk der kath. ber. voorlichting om financieele redenen worden gestaakt, wijl mede de gemeentelijke overheid niet tot steunen te bewegen was. In Rotterdam zijn de katholieken nog steeds niet zelfstandig begonnen, waaraan financieele redenen niet vreemd zullen zijn. In Utrecht moet de plaatselijke R. K. Jeugdcentrale het plaatselijk katholiek bureau voor beroepskeuze onderhouden en schijnt men niet te willen begrijpen, dat het ook den katholieken te machtig kan worden om, het Gemeentelijk Bureau in zijn wankele positie te steunen, waar aan het evidente belang van recht doen aan

Sluiten