Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Arno, de zon scheen hem een gelukkige toekomst te voorspellen. Paus Julius III was zi;n oudoom. Een oom van hem, zijn naamgenoot Kardinaal Roberto De Nobili leefde heilig aan het pauselijk hof. Wanneer zijn ouders het toegestaan hadden, zou deze Jezuïet zijn geworden. Toch richtte hij zijn leven in volgens de regels van de Sociëteit. God plukte de lelie, voor zij ontloken was : op achttienjarigen leeftijd stierf hij.

Voor onzen Roberto stonden hooge waardigheden vrij. Aan zijn familie vroeg hij de plaats te mogen bezetten, die zijn oom had opengelaten : hij wilde jezuïet worden. Het verzet van zijn ouders baatte niet. Vluchtend naar de omstreken van Napels, onderhandelde hij van daar uit met zijn verwanten, tot hij de toestemming verkreeg. Blij als een kind begon hij in 1597 zijn noviciaat. De novicemeester, de beroemde Pater Orlandini, zag, welke gaven van God groeiden in zijn hart en voorspelde hem een moeilijke loopbaan in Indië.

Eenmaal priester gewijd, vroeg hij verlof van zijn familie om naar Indië te vertrekken. Weer vond hij verzet, weer overwon hij.

Onder de Brahmanen.

Madura ! Daar droomde Pater Roberto van, voor hij er kwam. Zoodra hij den treurigen toestand van de missie zag, kreeg hij medelijden met het land. Een moeilijk leven was hem voorspeld; onmiddellijk begon hij het missiewerk een nieuwe richting te geven. Als het Christendom alleen gehaat was, zou hij zich onder de menschen begeven hebben en overal zeggen : « Hier is mijn liefde, de liefde van Christus ». Die verachting echter, welke het Christendom overal ontmoette, was veel erger. Allereerst moesten de Hindoes het katholicisme eerbiedigen, waardeeren. Dan, na jaren, zou pas een groote bekeeringsactie kunnen aanvangen.

Pater De Nobili voelde, hoe de invloed van de Brahmaansche priesters het volk van den nieuwen godsdienst verrehield. Juist die Brahmanen verzetten zich met kracht tegen nieuwe godsdienstige ideeën, omdat anders hun gezag zou verminderen. Reeds Sint Franciscus Xaverius had hun tegenwerking ondervonden. Heel

IHS

Sluiten