Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar breekt een influenza-epidemie uit. Meer dan duizend christenen sterven en 4.000 andere worden wegens den hongersnood gedwongen werk te zoeken in de theeplantages van Assam, in het uiterste Noordoosten van Engelsch Indië.

In 1920 telt de missie dan ook niet meer dan 20.000 christenen. Een derde pater wordt gezonden en het aantal gedoopten vermeerdert jaarlijks met een goed duizendtal, leder jaar boekt men ook 150 tot 200 christelijke huwelijken en daar die nieuwe gezinnen zich vestigen over het heele land, zal het weldra tijd worden elders nieuwe posten te stichten.

Wees er niet over verbaasd, dat de huwelijken in groote getallen plaats hebben, want zij worden allen samen gesloten en gevierd na den oogst, in Januari. Het is daarom geen zeldzaamheid, dat een missionaris het geluk heeft op één dag vijftig christelijke paren te vereenigen. Een vermakelijk detail : de jongens raken soms hun meisje kwijt, want de bruid is geheel gesluierd; zoo gebeurde het soms, dat ze met een andere voor den priester stonden ! Om die vergissingen te vermijden is het thans de gewoonte de toekomstige echtgenooten reeds bij de deur van de kerk aan elkaar... te binden door een knoop te leggen in de uiteinden van de sluiers, die ze dragen.

Reorganisatie.

Die heerlijke en snelle verovering van Jashpur is niet zonder moeite verloopen. De eerste waarheid, die men die brave heidenen moest inpompen, bestond hierin, dat degene, dien zij Dharmes noemen, de eenige ware God is, de Almachtige Heerscher, tegen Wien de duivels — hun nachtmerrie ! — niets vermogen. En in tegenstelling met wat men had kunnen vreezen was hun onredelijke angst weldra verdwenen.

Nieuwe verassing ! Ons volkje, dat van rijst en groenten leeft, vond het moeilijk om Vrijdags geen vleesch te eten : de Vrijdag was immers de dag der visites, waarop men met zijn gasten de « kip der gastvrijheid » eet. Maar de moeilijkheid werd eindelijk opgelost, toen men de bekeerlingen kon overhalen hun bezoeken tot Zondag uit te stellen, die aldus de rust- en feest-dag werd.

De kuddegeest van onze inlanders heeft zijn terugslag op het

IHS

Sluiten