Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDACT1 E PRAATJ E

Na zooveel eeuwen van missie-actie nog drie kwart van de wereld niet katholiek... Dan vraagt men zich misschien at : Waartoe al die moeite ? Hoewel men in Japan onze missie toelaat, denken slechts weinigen er aan christen te worden. Het Hindoeïsme in Engelsch Indië, dat zich na den wereldoorlog zijn kracht is bewust geworden, haat met de overheersching der Europeanen hun godsdienst. Kon de missie in China zich moeilijk verdedigen tegen de onlusten van de laatste eeuw, thans is een groot deel van haar werk verwoest door den inval van Japan. Overal waar de missionarissen binnenkomen, worden zij tegengewerkt, hetzij men het volk tegen hen opstookt, hetzij men ze geen grond wil verkoopen, maar het eenvoudigste middel is wel hun den toegang te verbieden, gelijk in Afganistan, Tibet, Nepal...

Voordat men den godsdienst kan preeken, moet men de gunst van het volk gewonnen hebben. Hoe P Door medische hulp, sociale opheffing, colleges, universiteiten, dorpsschooltjes, tooneel, film, sport.... Alles wat het volk kan helpen, is teelaarde voor het Christendom, maar dat « alles » vraagt heel veel moeiten en geld. Hetgeen de groote pauselijke werken over de missies verdeelen, is zeer onvoldoende. Ook de steun der westersche regeeringen in hun koloniën is gering en het zijn juist de protestantsche missies, die er het meest van profiteeren. Daar deze veel meer geld krijgen van hun geloofsgenooten, zijn zij ons ver voor in het bouwen van colleges, in het organiseeren van groote werken.

Vergelijk eens, wat de protestantsche genootschappen zonden aan hun missies in 1935-1936 met het geld, dat de twee pauselijke werken van de Voortplanting des Celoofs en het St. Petrus' Liefdewerk verzamelden in denzelfden tijd. De eerste : 30.938.450 dollars of 920 millioen frank, de laatste : 58.600.000 lires of 92 millioen frank. De eerste verzamelden in de missie zelf nog 28.738.790 dollars, zoodat het totaal wordt : ongeveer 1.775 millioen frank. Daarvan zond men 3.051.385 dollars, d. i. 90,8 millioen fr., naar Japan, evenveel dus als Rome over den gansche wereld moest verspreiden.

Sluiten