Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derd a tweehonderd studenten meer dan zij. Vergeten wij echter niet dat wij, katholieken, daar talrijker zijn. (Of waren... De protestanten telden in de streek van de Telegoe deze laatste jaren om het millioen bekeerlingen, terwijl de vorderingen van de katholieken er gering bleven.)

Stelselmatig hebben de protestanten voor hooger onderwijs geijverd, al rees ook bij hen de vraag op, of de uitslagen van de colleges wel opwogen tegen de inspanning. De commissie voor een tiental jaren door de Engelsche en Amerikaansche Kerken naar Indië gezonden om dit probleem ter plaatse te bestudeeren, stelde vast, dat de colleges een belangrijken rol speelden in het missiewerk, dat hun taak was de voorbereiding van den grond bij de jongere geslachten en het vormen én van een christelijke élite, die de Kerk aanzien zou verwerven, én van mannen die als sociale leiders aan het hoofd van hun volk zouden staan. Daarom besloot de commissie, dat de meeste colleges moesten behouden blijven, ja, dat men -geen moeiten mocht sparen om ze zoo doelmatig mogelijk in te richten, al konden wel enkele kleinere verdwijnen terwille van grootere concentratie.

En het godsdienstonderricht P

Op één punt drong het verslag met nadruk aan : in elk protestantsch college zou de Bijbel onderwezen worden en dit onderricht zou ook voor de heidensche studenten verplichtend zijn. Toen er spraak was, dat het goevernement dien dwang zou opheffen, verklaarden de protestanten : « schaft gij die verplichting af, dan sluiten wij onze colleges ». In onze colleges werd het volgen van godsdienstlessen nooit opgelegd. Wat volgens sommigen een fout is, terwijl anderen beweren dat dergelijke dwang alleen weerstand verwekt. Wij rekenen op een rechtstreekschen invloed om onze heidensche studenten gunstig voor ons geloof te stemmen. Een college dreef die methode zelfs zoo ver, dat het in zijn lokalen nog geen crucifix meer ophing, onder voorwendsel dat heidensche studenten eens met slijk naar de kruisbeelden smeten. Of daar de onrechtstreeksche invloed de gunstige stemming bewerkt had ?... Te Calcutta waren we nooit zoo inschikkelijk. Bedroefden wij echter verplichtende godsdienstlessen in te voeren,

Sluiten