Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daardoor uw jeugd een ietwat minder integraal katholieke opvoeding geeft, van den anderen kant is het even waar dat al die heidenen op hunne beurt onder Christelijken invloed staan. Wat wij verliezen aan het eerste, kan wellicht niet opwegen tegen wat wij winnen door het tweede.

Daarbij, het schijnt onmogelijk een college uitsluitend voor katholieke jongens te openen en te onderhouden. Calcutta telt op duizend studenten omtrent honderd katholieken. Te Trichinopoly, te Mangalore en te Bombay is de verhouding minder ongunstig. Zou een college met zoo weinig studenten erkend worden ? Van de regeering een jaarlijksche toelage ontvangen ? Overal zijn de katholieken arm en kunnen maar weinig schoolgeld betalen. Hoe zoudt ge dan uw professors vergoeden, uw lokalen en laboratoria onderhouden enz. ?

Eéne groote universiteit P

Maar waarom dan niet ééne groote katholieke universiteit stichten te Madras of te Bombay of te Mangalore, met uitsluitend katholieken én als studenten én als professors ? Daar ware een integraal katholieke vorming mogelijk ! Die zou het prestige van de Kerk doen stijgen !

Een mooi en moedig voorstel. Maar zuivere utopie. De Hindoes hebben weliswaar hun Hindoesche Universiteit te Benares, de Mohammedanen de hunne te Aligarh. Maar weet ge hoeveel millioenen die beiden gekost hebben en hoort ge ze jaar in jaar uit luidkeels roepen, dat ze nog meer millioenen noodig hebben ? De protestanten hebben even buiten Madras hun Christelijk College — het goevernement gaf hun een terrein van honderd hectaar en een toelage van een millioen — en dat wordt, zeggen ze, wellicht eens hun Christelijke Universiteit. De gebouwen staan klaar, de fondsen liggen gereed, maar de universiteit is er nog niet. En zelfs dan, zullen ze dan hun andere colleges afschaffen ?

Een katholieke universiteit werd wellicht ook wel door de regee-

Een slangenbezweerder.

Sluiten