Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw wil geschiede.

13 April 1665 verschijnt een komeet. Een slecht voorteeken... Als de keizerin-moeder den keizer het doodvonnis overhandigt ter onderteekening, bedekt een windhoos den hemel. De aarde beeft — van toorn of van schrik? Een onrechtvaardigheid is geschied en de keizer begrijpt welke. Schall's doodstraf wordt verlicht, de drie andere paters vrijgelaten. Op den verjaardag van den keizer verbrandt dat deel van het paleis, waar de keizer met 'zijn grootmoeder woont. Nog is de hemel niet verzoend. De keizer stelt Schall in vrijheid.

Vrij ! Vrij ! Schall mag weer in zijn verzegelde woning terugkeeren. Yang, dol van woede, stormt met een bende huurlingen de kerk binnen en rooft er letterlijk alles. Haastig schrijft hij pamflet na pamflet, zoodat Schall en Verbiest weer drie maal voor den rechter moeten verschijnen.

Schall, die voelt, dat hij gaat sterven, krijgt, gelouterd door smarten, berouw over zijn fouten, die hem van zijn medebroeders hebben verwijderd. Aan Verbiest dicteert hij een openhartigen brief voor hen. Hun laatste indruk van P. Schall zal een schoone herinnering zijn.

« Eerwaarde Paters in Christus. Ik zou voor u willen staan, zooals ik terwille van den katholieken godsdienst verschenen ben voor de heidensche rechters. Met kettingen om den hals, het hoofd gebogen, gebonden als een boef, zou ik nederig smeekend de handen naar u willen uitstrekken om zoo mijn oprecht berouw en mijn zielesmart te toonen. Helaas, mijn ziekte maakt mij dit gebaar onmogelijk. Zooals ik ben, zal ik verschijnen voor u, want gij vertegenwoordigt voor mij de Compagnie van Jezus. Ik wil mij niet verdedigen, zooals ik dat eenige maanden geleden heb gedaan voor het heidensche gerecht. Aan u allen en aan ieder in het bijzonder belijd ik, dat ik in de afgeloopen jaren een slecht voorbeeld heb gegeven en opspraak verwekt. Vooral tegen mijn oversten heb ik gezondigd. Ik heb niet altijd hun raden en aanwijzingen gevolgd en wat erger is : ik heb hen in mijn woorden en geschriften becritiseerd. Ik beschuldig mij er van te veel te hebben toegegeven aan mijn dienaar. Hij was bijna voor allen, maar bij-

Sluiten