Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GROOTE MISSIEPAUS VERLIET ONS

DOOR

C. IBELINGS. S. J.

Maandschriften publiceerden reeds in het Februarinummer de overbekende foto van den H. Vader, want men vreesde, dat het einde van diens roemrijke regeering naderde. De verwachting werd werkelijkheid, ofschoon het einde toch nog onverwacht kwam. In eerbied gedenkt de wereld den doode, die als door een wonder zoo lang kon blijven werken.

Onder weinig pausen heeft het katholicisme zich machtiger getoond.

Zelden heeft een paus meer op zijn onderdanen kunnen rekenen in den strijd, vooral tegen den oorlog, meer een oorlog van geloofs- dan volkerenhaat. Wat Pius XI nastreefde — bovenmenschelijk, omdat het bovennatuurlijk was — blijkt uit zijn wapenspreuk : de vrede van Christus in het rijk van Christus.

Hadden zijn voorgangers den grondslag gelegd voor een wereldwijd christendom, dat het heele leven doordrenkte, hij gaf een definitieven vorm aan het werk, dat Benedictus XV hem naliet.

Is het leven van Pius XI mislukt ?

Volgens den « Angriff » wel, want, zegt het Duitsche blad, hij heeft niet ingezien, dat Moskou niet te overwinnen is met de katholieke actie. Het blad meent, dat een tegenwoordige paus geen

Bij de wijding van de drie zwarte priesters van het vikariaat

Kwango.

BLZ. 503 De kerk van Kikwit. BLZ. 504 : [1] E. H. Clément verleden jaar gewijd, met de sleepdragertjes van Mgr. Dellepiane en Mgr. Van Schingen [5]. [2] : De missionarissen wachten op den stoet die stilaan gevormd wordt [4], [3] : Het verhoog, waaronder het altaar staat en [6] : de tribune aan den epistelkant, versierd met inlandsche motieven. (Fotos blz. 504 521 - 522 genomen door P. Hoet en Fr. Zech.)

Sluiten