Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich onder zijn bescherming stelden, doch tot aan de bènoeming van Mgr. Van Heule had men niet meer getracht de 24 dorpen te bekeeren. De enkele priesters en later de Jezuïeten stonden in de parochies van Calcutta of doceerden in het St. Xavier's College of dienden in het leger als aalmoezenier.

Dit laatste werd ook P. Coffinet kort na zijn aankomst en wel in het fort William. 6 December vertrok hij met de troepen naar Abbessinië. Dank zij het knappe werk van generaal Napier was P. Goffinet reeds 4 Juli 1868 weer terug.

Lezend in oude jaargangen van het tijdschrift « The Bengal Catholic Herald », ontdekte hij, hoe in Koykhali een bloeiende missie post was opgegeven. Als door een ingeving vatte hij de taak op, die hem den naam zou verdienen van « De pionier van de Sunderbunds-missie ».

Hoe dachten de inlanders over het katholicisme ?

Verlaten dorpen.

juist een paar weken geleden waren eenigen onder hen naar den overste van het St. Xavier's College gegaan, naar P. Depelchin, die tegelijk overste van de missie was. Over het bezoek schrijft de pater het volgende : « Met hun hoofden eerbiedig gebogen en hun handen tegen het voorhoofd vertelden zij mij onder herhaald groeten, dat zij protestanten waren en dat zij katholiek wilden worden. Zij waren door Baptisten tot het protestantisme bekeerd, maar nu waren zij boos op hen, want het had hun gestooten, dat de protestanten hen tijdens de epidemie van het vorige jaar verlaten hadden. Mgr. Steins (de opvolger van Mgr. Heule), wien ik verslag uitbracht over dat bezoek, bood mijzelf aan het terrein te onderzoeken en vertrouwde de missie toe aan P. Coffinet, die juist van de expeditie naar Abessinië was teruggekeerd. »

De protestanten hadden den inlanders verklaard, dat de missie der paters niet lang kon duren, omdat zij geen geld hadden en dat de regeering ze spoedig zou verjagen. Doch een katechist verklaarde : « We zullen katholiek blijven, zelfs zonder missionarissen. Dan zullen wij samen bidden. En bovendien hebben wij onze

Sluiten