Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"

zijn de meest bijzondere : Assam en de Centrale Provincies (waarin de bovenvermelde posten iiggen)... Het is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk dat de balans zoo volledig is omgeslagen... Misschien heeft men met willekeur oergodsdiensten als Hindoeïsme geclassificeerd. »

Op een andere plaats schrijft hij : « Door de Hindoeïstische Mahasabha is een hevige propaganda gevoerd, die praktisch een oproep werd tot het Hindoeïsme voor iedereen, wiens godsdienst geen oorsprong heeft buiten Indië, dat is bijna voor allen behalve de Mohammedanen, christenen, Parsen en Joden, onverschillig of de belijders van andere Indische godsdiensten Hindoes wilden heeten of niet... Klaarblijkelijk uit vrees, dat de onderdrukte klassen het niet wenschten, heeft men hun getal trachten te beperken. Niet-Hindoeïstische bergvolken, gelijk de Khasi van Assam werden tot Hindoes verklaard. De superintendent van de volkstelling te Bombay beschouwt het getal voor de oorspronkelijke godsdiensten in die provincie (155.038) als veel te laag. »

« Heel wat beroering werd gewekt onder de Gonds en Oeraons, die tot hun vroegeren godsdienst waren teruggekeerd in 1921 en zich nu Hindoes noemden of werden genoemd, ofschoon hun Hindoeïsme in verschillende deelen van het gebied zeer problematisch is. »

Wat betreft de Centrale Provincies, merkt Mr. W. H. Schoobert I. C. S., de superintendent der volkstelling aldaar, het volgende op :

« De eenige moeilijkheid bij de vorige tellingen was, een correcte opgave van de oergodsdiensten te krijgen. Aan den eenen kant hebben de gebeurtenissen van de laatste jaren tot een politieke beweging geleid om alle Gonds en vele andere primitieve volkeren Hindoes te noemen. Daartegenover stond een duidelijk streven onder sommige stammen, om zichzelf als Hindoes op te geven, met de bedoeling van socialen vooruitgang, hoe hun godsdienst ook moge zijn. In Oedaipoer wijzen de Oeraons met verontwaardiging iedere aanduiding af, dat zij Hindoes zouden wezen en toch dragen de statistieken in Jashpoer voor dezen stam een gelijk getal voor het Hindoeïsme en voor den oorspronkelijken godsdienst. Schommelingen in de cijfers van vroegere tellingen

Sluiten