Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school op naar het voorbeeld en met de hulp van de school te Turnhout. Het begin met acht leerlingen, de stijging tot 44 en de daling tot 29 boezemden het wantrouwen in, waaraan elk werk onderhevig is, dat op de genade hoopt. Maar aan het doorzetten van P. Crosjean is het te danken, dat thans een veertigtal inlandsche priesters in Chota Nagpoer werken.

Steeds dichter sluiten de katholieke inrichtingen zich te Ranchi aaneen, maar het voornaamste ontbreekt nog : een kerk. « Manresa moet een kerk hebben, die de Compagnie waardig is », besluit Mgr. Meuleman en 8 December 1904 voegt hij er aan toe, dat hij haar tot een gedenkteeken wil maken van het vijftigjarig jubileum van de dogmaverklaring der Onbevlekte Ontvangenis. Redenen te over dus voor P. Crosjean om de kerk zoo groot mogelijk te bouwen. Ondanks het onvermijdelijke geldgebrek stond de schoone Romaansche kerk er in 1909, plaats biedend voor een 2500 geloovigen.

Naar de jungle.

P. Crosjean was gelukkig, want de missie vorderde goed. Wel werd hij te oud om bestuursposten te bekleeden, maar hij dacht er niet aan de missie te verlaten. 22 November 1909 kwam P. Van Hoeck te Ranchi om hem op te volgen en zoo vlug hij kon, vertrok P. Crosjean naar de jungles van Cangpoer.

Eindelijk wordt zijn levensideaal verwezenlijkt : missionaris te zijn in de klassieke beteekenis van het woord. Op zijn post te Kesramal vindt hij huis noch kerk noch school, zoodat hij allereerst een bungalow moet bouwen, daarna een soort van school. Celd voor een kerk'blijft er zoo goed als niet over.

De missie, waar hij werkte, was uitgebreid. Het kon er zeer heet zijn, soms 45° C. in de schaduw en van tijd tot tijd kwamen orkanen en stortregens het werk verwoesten. De animistische bevolking stond sterk onder invloed van de protestanten, maar toch telde hij 15.000 katholieken in zijn parochie. P. Crosjean stapt en fietst, alsof hij nog jong is.

ledereen is blij, zijn eerbied voor den onvermoeibaren grijsaard te kunnen uiten in 1914, als hij vijftig jaar Jezuïet is. Alleen uit zijn vaderland komen geen felicitaties, want daar is intusschen de oorlog uitgebroken... Graag komt P. Crosjean nog naar

Sluiten