Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAUSELIJKE MISSIE-INTENTIES

AUGUSTUS

Vrede en eendracht onder de volkeren.

Dat de uitbreiding van de H. Kerk over de wereld gestuit wordt, als onder de volkeren geen eendracht heerscht, als oorlog en onlusten het leven onrustig en onveilig maken, als met geweld kerken en scholen, zieken- en weezenhuizen worden geplunderd en plat gestookt, welke met zoo langzaam verzamelde aalmoezen stonden opgebouwd, blijkt iedereen overduidelijk. Al even zoo klaarblijkelijk is het, dat de heidensche volkeren misprijzend glimlachen met het christendom, wanneer de staten van het Westen — voor hen « de christelijke volkeren » — het kenmerkend gebod van « hun » godsdienst : de onderlinge liefde, vertrappen onder den dreunenden stap van ten strijde oprukkende legers, en verpletten onder voortdenderende kanonnen.

SEPTEMBER

De Katholieke Actie in de missielanden.

Heet het een dwingende, dringende plicht voor alle leeken van onze katholieke landen, werkdadig deel te nemen, op de hun eigen plaats en naar de hun eigen taak, aan het apostolaat van de katholieke Kerk, dan gelden de redenen daartoe even zeer en nog meer voor alle bekeerlingen in de heidenlanden : zoo ergens, dan dienen zeker daar, waar de katholieke Kerk pas binnendrong en nog wijde velden braak liggen, alle gedoopten levende ledematen van Christus te zijn, actieve medewerkers aan de voortzetting van zijn taak : het uitstrooien met woord en daad van het goede zaad, opdat eens de rijpe oogst de heele wereld overdekke. Het zal het teeken zijn, dat de bekeerlingen de hun gebrachte weldaad van het Geloof waardeeren, wanneer hun dank jegens Christus zich uitwerken zal in apostolaat onder hun geloovige en ongeloovige broeders.

Sluiten