is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 5, 1938, no 7, 01-07-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DINASO-ONZIN

Als drukwerk, zonder vermelding van den naam des afzenders, werd ons een los blad toegestuurd uit een der laatstverschenen afleveringen van « Hier Dinaso ! » Aannemende, dat bij den onbekenden afzender de bedoeling voorzat, onze aandacht te vestigen op het groot, nagenoeg drie vierde van het blad beslaande artikel, in de hoop dat wij daarop zouden reageeren, — hebben wij de lectuur van het stuk aangevat. Wij dachten dat « Hier Dinaso ! » een Nederlandsche uitgave was, maar, te oordeelen naar het artikel in kwestie, is dit niet zoo. De taal (sic !) waarin het gesteld is, kan misschien Dinaso-Vlaamsch zijn, met Nederlandsch heeft het soort van Bibelabomsch, dat wij hier onder de oogen krijgen, stellig niets te maken. Om door het stuk heen te komen, hebben wij ons de moeite moeten getroosten, het in fatsoenlijk Dietsch over te zetten. Ook vertaald in het Nederlandsch, gekuischt en geschaafd naar vorm en stijl, blijft het een mizerabel ding door zijn volstrekt onsamenhangenden, uit verdraaiingen, scheeve voorstellingen en tegenstrijdigheden saamgeflansten inhoud. Wij herinneren ons niet, ooit vroeger ergens een bijdrage te hebben gelezen, waarin slordigheid van opzet en uitwerking, gebrek aan logica, gebrek aan zelfs het allergeringste inzicht in de dingen welke behandeld worden, het verkeerd interpreteeren van wetenschappelijke gegevens, grootsprakigheid en klinkklare onzin zoo opvallend en onbeschaamd aan den dag treden. Wie van ons verwachtte, dat wij dat document van verwarring zin voor zin zouden weerleggen, moet die verwachting maar loslaten. Daartoe is het schrijfsel ons waarachtig tè min. Wij willen wel op een paar van de dikste en de slijmerigste slakken zout leggen, doch daarmee uit, — en voor goed !

Vooreerst de titel van het stuk. — Toen het Verdinaso zijn nieuwe marschrichting geproclameerd had, greep daar een bolleboos naar het begrip der « lotsverbondenheid » om het opnemen (wegens tactische redenen, ja ja!!) van de Walen in het « Dietsche Rijk » te verklaren. Wij hebben toen in « Dietbrand » uiteengezet, waar men dat begrip was gaan opvisschen en in welke mate het, ter motiveering van de nieuwe marschrichting, werd verminkt. Nu men de Walen tot Dietschers is gaan uitroepen, neemt men van ons de benaming « volksch-Dietsch » over om ze toe te passen op het alles behalve volksche Dinaso-streven ! «Dinaso is volksch-