is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 5, 1938, no 8-9, 01-08-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jR°k, ,1S }^an der Sleen dikwijls onvolledig.

• P,u wordt over het Kasteel te Kaapstad gesproken. Het

is thans een museum zegt Van der SleenP Ja. zeker, maar een

stad hel^V10? ' . jazerne gebruikt. Het zou te Kaapbekend staan onder den naam van « the Castle » Bii

sommigen misschien, maar een Afrikaner noemt het « Kasieel »

Een Nederlandsche lezer heeft dit soort van interessant do^

Vi VGrande Place voor Groote Markt a Bruxelles niet

Kaat>sch Ju'"* Ver9eetnVan der Sleen te vermelden, dat de Kaapsche haven niet alleen aan eigen verbeterde uitrusting haar toenemende welvaart heeft te danken, doch ook aan hJt feit dat het Suez-kanaal dikwijls te duur uitkomt, nu door de versnelling der schepen de weg om de Kaap in tijd aan-

"'Kaap -hepen

Paul Krugers standbeeld (of moet het zijn Kruger-Memorial??), een schepping van Van Wouw te Pretoria, staat

Van X SI9 ^ i Stati°n 9ekeerd (OP het stationsplein). Van der Sleen maakt er van: «alsof hij nog steeds zijn afkeer

voor wat van buiten komt wil toonen en zich wil blijven verdiepen in de stad en het land, dat voor hem ligt, in zijn oude Boerenrepubliek». De waarheid is, dat er van zekere ÏÏde nog steeds bezwaren rijzen om dit beeld te zetten op de eenige plaats waar het hoort: het Kerkplein, waar ook het oude Transvaalsche parlementsgebouw staat.

niet F9 ^ Zmdafrikaansche universiteiten is ook

niet juist, fcr is een universiteit van Zuid-Afrika die haar colleges heeft te Wellington en Grahamstad (Kaapprovincie) Bloem fort ti jn (Vrijstaat), Potchefstroom (Transvaal) en S rmaritzburg (Natal). Men kan dus behalve in Kaapstad Stellenbosch, Pretoria en Johannesburg óók in de bovenqe oemde vijf plaatsen academische studies doen. Voor medicus

de SSe TaJiï * KaapStad en Johannesburg (ïï ria) V0°r vee"arts te Onderstepoort (Preto-

f DftrJ* T SieCïtS enkele 9repen- °P blz- 38 lezen we : De vee verkondigde meening, dat de Prins van Oranje in

zijn kwaliteit van stadhouder der Vereenigde Nederlanden

de Kaap aan de Engelschen zou hebben verkocht schijnt

op een misverstand te berusten ». Moet de lezer nu maar zelf

vraaqs^uk^ A]12 Vj If" uit9ebreide literatuur over dit " \ , ,.Als Van der Sleen geen meening kon of wilde qe-

cf j l ' er to er over gezwegen?

H dentl^T^^K0^ ,°°k ^ ? Hu9enoten, die schipbreuk jden in de Tafelbaai (en men krijgt den indruk dat ze ver

Zita de ifff Cn ,daar"a als nederzetters worden vermeld Zijn de kaffers « door de zon zwartgebrand » ? Niet Hobson