is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 19, 1896, no 1, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of.... maar men zou 't halve werk van Lulofs ten bewijze kunnen citeeren. En wie zou dat willen , waar Prof. Te Winkel een ieder, die Lulofs en diens tijdgenooten met zwarte kleuren afschildert, verwijtend toeroept: „Zij hebben ook hunne eigenaardige verdiensten gehad en eene schakel gevormd in de ontwikkelingsgeschiedenis onzer wetenschap." '). Maar dit moet mij toch van 't hart: Hoe kan 't zijn, dat bij iemand als Prof. Lulofs de lectuur, de herhaalde lectuur van Starings poëzie zoo weinig invloed op zijn schrijftrant heeft gehad ?

Staring was dus in dit opzicht geen man van zijn tijd, Mede daarom is hij een van de onzen!

Amsterdam. W. Toose.

i) Prof. Dr. J. te Winkel. De omwenteling in de studie der Nederlandsche taal als het werk van Matthias de Vries. Vragen van den Dag, 1892, pag. 644.