is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 19, 1896, no 1, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeftijd met het Fransch, zoodat kinderen , die nog spreken van vmeuzie, asem, kurts, vaoze\ al aan het vervoegen van onregelm. Fransche werkwoorden zijn, waarmee een groot deel van den kostbaren tijd verkwist wordt '). En zoowel de kinderen zelf als de ouders worden in den waan gebracht, dat eenige kennis dier taal een bewijs van algemeene ontwikkeling is. Bij elke betrekking toch wordt dit als eerste eisch gesteld : van een werkman aan de staatsspoorwegen, van iemand, die een graad bij het leger hoopt te verkrijgen, al is het ook maar een onnoozele korporaalsstreep, ja zelfs van de dienstmeisjes wordt kennis van het Fransch verlangd.

Daarentegen wordt op het Nederlandsch laag neergezien. „Fatsoenlijke dames en heeren worden verondersteld geen Vlaamsch te kennen en velen achten zich gekrenkt, wanneer men zich naar deze onderstelling niet gedraagt." Wanneer men nu zijn kennis van het Fransch gebruikte om zich op de hoogte te stellen van hetgeen er degelijks in die taal geschreven wordt, dan zou het nog zoo erg niet zijn; maar dit is niet het geval: men vergenoegt zich met luchtige romannetjes en goedkoope couranten, zooals het Petit Journal, de Petit Parisien; tijdschriften, als de Revue des deux Mondes en de Revue bleue , vinden haast geen lezers , hetzij doordat het peil der algemeene ontwikkeling te laag staat of doordat men toch nog te weinig kennis van het Fransch heeft om degelijke opstellen, in die taal geschreven, te begrijpen.

Aan deze toestanden trachten de flaminganten een einde te maken en het moet erkend worden, dat zij reeds veel tot stand hebben gebracht. Terwijl eenige jaren geleden het mindere volk geen andere liederen kende dan Fransche romances, die het intusschen niet verstond en op de bespottelijkste wijze uitsprak, hebben de liederboeken, door het Willemsfonds uitgegeven, het oude Vlaamsche lied in eere hersteld. Yan wege dezelfde maatschappij worden jaarlijks in vele steden en op enkele dorpen voordrachten gehouden, die gewoonlijk worden voorafgegaan of gevolgd door het ten gehoore brengen van Vlaamsche liederen. Met opoffering van veel tijd en geld zijn ook

') Er mag wel eens op gewezen worden, dat het in een deel van ons land, in Zuid-Limburg, niet beter, ja nog erger gesteld is. Daar toch wordt op de lagere scholen niet alleen Fransch, maar ook Duitsch onderwezen. Men behoeft niet te vragen, wat er zoodoende van de andere vakken terecht komt en wat een verwarring er op die wijze in de jeugdige hoofden gesticht wordt!