is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 19, 1896, no 3, 01-03-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het symbool van een volgroeiden dichtergeest. En is daarmede het feit bestaanbaar, dat Vondel in den Lucifer een bastaardkunstwerk heeft willen schrijven, als de Palamedes, een werk, waaraan partijzucht even goed als kunstliefde te gast kan gaan?

„Neen, die volle artisticiteit, en in verband daarmede Vondel's hooge jaren, levenservaring en godsvrucht moesten hem wel stemmen tot de zucht, om de gebeurtenissen dezer wereld steeds minder van haar kleinere, actueele zijde te beschouwen, maar bij voorkeur den blik gevestigd te houden op het onveranderlijk-menschelijke, dat er bij alle uiterlijke verscheidenheid het eigen wezen van is. Zoo kwam de dichter bij zijn belangstellend waarnemen der grootsche worstelingen, waar ook zijn tijd vol van was, tot de wetenschap, dat de wereldhistorie niet is , dan het zich eeuwig verjongend schouwspel van den mensch, die in zijn trots zich tegen God verzet, m. a. w., van den strijd tusschen waarheid en logen. Vanzelf werd zijn geest dan gedreven tot de overdenking der gebeurtenis, die oorzaak en prototype was van die verheven tragedie. Maar den kunstenaar bevredigt geen reflexie, tenzij ze hem stof geve voor een schepping. En zoo ontstond de Lucifer, het beeld der wereldhistorie."

Het ligt niet in mijn plan , een beschouwing over Vondels kunstwerk te leveren. Ik wil enkel tot het lezen ervan opwekken, door te pogen, eenigszins een kijk op den schoonen inhoud te geven.

Lucifer, de Aartsengel, „hoovaerdigh en staetzuchtigh, uit blinde liefde tot zijn eige," benijdt God diens onbeperkte grootheid. Ook misgunt hij den mensch, die naar Godes beeld is geschapen, zijn verblijf in het welig Paradijs en zijn heerschappij over den ganschen aardbodem. Maar de grootste reden tot wangunst en ergernis heeft Lucifer eerst dan , wanneer Gabriël, Gods Heraut, alle Engelen voor dienstbare geesten verklaart en hun de geheimenissen van Gods toekomstige menschwording ontdekt. Het menschdom zal, in den persoon van Christus, zich aan de zijde der Godheid stellen en heerschen over het in ruimte en tijd onmeetbare gebied. In Jezus zal dus de mensch aan Godzelf gelijk wordon.

Sedert de openbaring van dit Godsbesluit, dat hij een vernedering vindt voor alle Engelen, is Lucifer op het streven bedacht den mensch buiten den Hemel te houden en zichzelf te bekleeden met Goddelijke Majesteit. Met medewerking van Beëlzebub, Belial en