is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 19, 1896, no 6, 01-06-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligste Vader! waarmede men den Paus aanspreekt; de allerheiligste (ook hoogheilige) kerkvergadering, van een algemeen of oecumenisch concilie sprekend, dat de gansche H. Kerk vertegenwoordigt.

Allerzielen aflaat. Wij zijn van meening, dat deze uitdrukking, uit het Wdb. der Ned. Taal van De Yries overgenomen, veilig geschrapt kan worden, daar zij als zoodanig bij de R.K. niet gangbaar is, en een afzonderlijke aflaat, die alleen op den ln Zondag na Allerzielendag verdiend zou kunnen worden, in de officieele aflaatopgaven der R.K. Kerk niet wordt aangetroffen. Ook is het onjuist, wat gemeld Wdboek aangeeft, als zou Allerzielen eene vertaling zijn van het Lat. omnium animarum, daar de Latijnsche benaming voor Allerzielendag luidt: Commemoratio omnium fidelium defunctorum en de uitdrukking omnium animarum nergens bij die gelegenheid voorkomt.

Altaarsteen is niet alleen de „gewijde offersteen in de offertafel," maar kan ook de gewijde offertafel (mensa) zelve in haar geheel zijn.

N.B. Samenstellingen kan men uit den aard der zaak als tot in 't oneindige maken. Het komt er derhalve slechts op aan de meest gebruikelijke aan te geven, gangbaar in de spraakmakende gemeente. Daarom valt het dengene, die buiten deze „gemeente" staat, moeilijk hier de gebruikelijke van de ongebruikelijke of zeer zelden voorkomende te schiften en willen wij dus bij dit en andere artikelen opgeven , welke samenstellingen, volgens dien maatstaf, ons overbodig , welke andere daarentegen ons gewenscht voorkomen.

Minder gebruikelijk zijn: altaargave, altaarknaap, altaaroffer ; altaarsieraad, altaartooi en altaarversiering zijn zeker gebruikelijke samenstellingen, maar behoefden hier toch in zulk een betrekkelijken overvloed niet aangegeven.

Daarentegen zijn altaarbei of -schel, altaarnis , altaarornament, altaartrede zeer gewone samenstellingen, die hier ongaarne gemist worden,

A m p u 11 a. Vooreerst merken wij aan , dat naast den hier gegeven Lat. vorm, ook de Hollandsche basterdvorm Ampul of ook Pul (ampullen, ampulletjes, pulletjes) bestaat. Vervolgens , dat de verklaring, evenals die van het Wdb. der Ned. Taal i.v. Ampul, veel aan volledigheid te wenschen overlaat. Wanneer men de onder de artikels St. Ampoule en Ampul in den Woordenschat van Ue