is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 12, 1913, no 1, 08-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wikkeling gekomen. Daartegenover is de ontwikkeling thans, hoe ook betreurd, maar kinderspel.

»Men denke zich maar eens in, welke uitbreiding de partijagitatie kan hebben op het platte land, met behulp der wonderkinos."

Deze woorden zijn duidelijk genoeg. Daarom niet gewacht tot anderen ons weer voor zijn. Reeds meermalen hebben de roomschen getoond grootsche instellingen tot stand te kunnen brengen. Het verwijt, dat wij altijd achteraan komen, heeft reeds lang alle beteekenis verloren. Volgen wij daarom het voorbeeld onzer Duitsche medestrijders, en steunen wij het Centraal Bureau van onze K. S. A. bij de uitvoering zijner plannen in deze richting. L. S. J. R.

KORTE BERICHTEN.

Bureaux voor Rechtshulp aan On- en Minvermogenden. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek zal in het vervolg jaarlijks een onderzoek worden ingesteld naar de in Nederland bestaande Bureaux voor rechtshulp aan on- en minvermogenden, (Bureaux voor Arbeidsrecht en vereenigingen, die aan on- en minvermogenden gelegenheid geven tot het verkrijgen van rechtshulp) hun organisatie en werkzaamheid. Te dien einde werden dezer dagen aan alle aan het Bureau bekende instellingen vragenlijsten ter invulling toegezonden.

Instellingen, die nog geen vragenlijsten mochten ontvangen hebben, worden uitgenoodigd hiervan kennis te willen geven aan den „Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's Gravenhage, Nassau Dillenburgstraat 1", aan wien als „Dienst" portvrij kan worden geschreven.

Asyl voor Dakloozen te's Gravenhage. — Uit's Gravenhage wordt bericht, dat aldaar, ondanks de vele inrichtingen, welke zoowel van particuliere zijde als door liefdadige instellingen geopend zijn en waar tegen hooger of lager prijs gelegenheid gegeven wordt een onderdak te vinden, , toch nog vele menschen zijn, die van de bestaande gelegenheden geen gebruik kunnen maken, tenzij een milddadige hand hen van het noodige voorziet om aan de gevraagde vergoeding te kunnen voldoen.

Dit blijkt niet alleen uit de vele aanvragen om onderkomen, welke jaarlijks zoowel van mannen als van vrouwen en kinderen bij de politie inkomen, waarvan slechts een deel in de termen valt om geholpen te kunnen worden, maar ook uit het groot aantal personen, die, ontbloot van alle middelen, gedwongen zijn op banken in bosch, plantsoenen en pleinen, of onder wagens en afdakken een schuilplaats voor den nacht te zoeken.

Om ook deze ongelukkigen te kunnen helpen is hier een vereeniging, Tehuis voor Onbehuisden genaamd, opgericht, welke zich ten doel stelt — op de wijze als dit geschiedt te Amsterdam door de Vereeniging Hulp voor Onbehuisden — hun, die geen middelen hebben zich een onderdak te koopen, tijdelijk een nachtverblijf te verschaffen — kosteloos voor hen, die niet, in ruil voor arbeid voor hen, die wel tot arbeiden in staat zijn.

Het plan mocht reeds van den aanvang a. bewijzen van sympathie uit verschillende kringen ontvangen.

De burgemeester, daartoe uitgenoodigd, verklaarde zich volgaarne bereid het eerevoorzitterschap te aanvaarden. Dat dit niet bloot een eere-titel voor hem zou zijn, mocht reeds blijken uit een plan, dat op zijn initiatief gevormd is, en waarvan de uitvoering, naar men hoopt, een belangrijken steun zal opleveren in de kosten van inrichting. Ken comité van dames uit de aanzienlijke kringen der stad is, onder de leiding van mevrouw Van Karnebeek, opgericht, beoogende door de organisatie van een bazar, waarschijnlijk te houden in Februari of Maart a.s., de Vereeniging in haar streven krachtig te steunen.

Geneeskundig Toezicht in de Engelsche Fabrieken. In Engeland zijn ongeveer 2000 geneesheeren aangesteld voor het

bewaken der fabrieken en werkplaatsen. Zij hebben het recht ten allen tijde de fabrieken te bezoeken en de werklieden te onderzoeken. Bij wetsovertredingen klagen zij de gevallen bij den arbeidsopzichter aan. Bij arbeidsongevallen geven zij de eerste verklaring.

De vergiftigingen door fosfoor, loodwit, kwikzilver en andere stoften worden door hen vastgesteld.

Bij het vaststellen der vergoeding voor beroepsziekten en vergiftiging is hun oordeel overwegend.

Zij hebben ook het recht werklieden beneden de 16 jaar, die lichamelijk ongeschikt zijn, toegang tot zekere fabrieken en werkplaatsen te ontzeggen. Jaarlijks worden 350 a 400.000 personen onderzocht en 7000 jeugdige werklieden wegens lichamelijke ongeschiktheid bepaald afgewezen.

Het getal vergiftigingen daalt steeds: in 1898 werden 1327 vastgesteld; in 1908 slechts 727.

Vakvereeniging en Middenstand. — De R.K. Middenstander der vorige week gaf een zeer belangrijk propagandanummer uit, dat uitsluitend gewijd is aan de vakvereenigingen of het gildewezen onder den middenstand.

Behalve eenige redactioneele artikelen over doel en beteekenis, werking en geschiedenis van het gildewezen, bevat het nummer een 30 tal bijdragen van voormannen der R.K. Middenstandsorganisaties, Voorzitters en Secretarissen van diocezane Hanzebonden en plaatselijke afdeelingen, geestelijke adviseurs, kamerleden, bekende sociologen enz.

't Is een mooie propaganda, die ongetwijfeld onder den R.K. Middenstand veel nut stichten zal, want in de vakvereeniging zit de groote kracht der Middenstandsorganisatie.

Meestercursussen te Keulen — Onmiddellijk na Nieuwjaar zullen te Keulen aan de »Gewerbeförderungsanstalt" wederom cursussen of patroonsleergangen beginnen voor ambachtsbazen, kleermakers, schoenmakers, timmerlieden, zadelmakers, slotenmakers enz.

Deze cursussen zijn voor den handwerkersstand van de grootste beteekenis en vinden plaats onder leiding van bekwame ambachtsbazen en vakkundigen van den allereersten rang.

Staatssteun aan Werkloozenfondsen in Frankrijk in 1911. De Staat geeft in Frankrijk vaste toelagen aan de werkloozenfondsen berekend op 20 pCt. der uitbetaalde ondersteuning, en op 30 pCt. voor de fondsen, die onderafdeelingen hebben.

Voor de eerste helft van 1911 hadden 130 fondsen eene subsidie gevraagd; slechts 99 hadden regelmatig gewerkt en voldoende inlichtingen verschaft. Zij ontvingen samen 26.152 fr.

Voor het tweede halfjaar kwamen er nog 15 bij.

Voor het geheele jaar bedroegen de toelagen 50.726 fr.; het vorige jaar 42.869 fr. Het crediet, daarvoor bestemd, was eerst vastgesteld op 100.000 fr. Voor 1911 werd het verminderd op 80.000 fr.

Tot nu toe werd het crediet nooit uitgeput.

Deze cijfers bewijzen, dat de verzekering tegen de werkloosheid in Frankrijk nog niet erg ontwikkeld is.

ONTVANGEN BOEKEN.

Gide, Staathuishoudkunde. 4de druk. f 3.90. uitgave J. B.

Wolters. Groningen.

NIEUWE BOEKEN.

Heretiker. Von G. K. Chesterton. — München, Müller. —

337 blz. M. 4.

Franz. v. Assisi. Hsg. von Dr. theol. J. M. Schiele. — 1 ubingen,

Mohr. — 42 blz. M. 0.50.

Gesetz betr. die Erwerbs- u. Wirtschaftsgenossenschaften. Bearb.

von Justizrat S. Merzbacher, 3. Aufl. — München, Beck.

384 blz. Gbd. M. 3.