is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 12, 1913, no 13, 29-03-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Zijn deze organisaties, van elkander onderscheiden, maar gegrondvest op dezelfde beginselen, één van bedoelingen en inzichten onder dezelfde leiding, eenmaal tot stand gekomen, dan zal het bij de onvermijdelijke botsingen, die zich zullen voordoen, gemakkelijk zijn, de vertegenwoordigers der twee partijen samen te brengen, en met grond mag men vertrouwen, dat uit dat vreedzame en vanzelf komende samentreffen, overeenkomsten en afspraken zullen voortspruiten, oprecht en duurzaam.

»Het vormen van beroepsvereenigingen van eigenaars, industrieelen, handelaars, ondernemers en dergelijken, kan vergemakkelijkt worden, door de reeds bestaande instellingen, door ons opgericht, als landbouwkassen, landbouworganisaties, coöperaties, onderlinge verzekeringen, waarvan velen, over wie wij spraken, reeds deel uitmaken en dus gevormd zijn voor de tucht van het vereenigingsleven.

>De bevorderaars dezer vereenigingen moeten met zorg de middelen bestudeeren, dienstig om ieders ondernemingsgeest te prikkelen, en zich beijveren, om bij de vereenigden een geest van zedenleer en godsdienst te bevorderen, tegelijk met hun economische en vakbelangen.

>De schitterende resultaten, door de katholieken bereikt voor den godsdienstigen, zedelijken, burgerlijken en economischen vooruitgang der arbeiderswereld, bij de sociale werken ook, waar toch de moeilijkheden niet ontbroken hebben en nog niet ontbreken, laten geen twijfel over, of de nieuwe inspanning voor nieuwe veroveringen zal even rijk zijn aan goede vruchten.

»Laten bij de eerste tegenslagen, de eerste teleurstellingen de nieuwe werkers zich niet ontmoedigd toonen, want wanneer men een nieuw veld gaat bearbeiden, kan men zich zoo gemakkelijk vergissen, zoo lichtelijk aan mislukking blootstaan.

>Maar laten zij ondervinding opdoen en zich daarna met nieuwen moed aan den arbeid zetten.

»De werkers, die volhardend zijn krachtens hunne roeping, de kloosterlingen en de mannen van de daad, vertrouwen op het welslagen hunner pogingen. Maar, boven alle andere overwegingen uit, dat allen bij deze nieuwe onderneming zich aangespoord gevoelen door de gedachte, dat zulk een program strookt met de innigste verlangens van onzen H. Vader Pius X, die, met zijn devies «Alles herstellen in Christus", op bewonderenswaardige wijze in daden tracht om te zetten de voorschriften der ware katholieke sociaal-economische leer."

Het stuk draagt de onderteekening van Graaf Medolago Albani, President; Mgr. Kanunnik Luigi Daelli, Geestelijk Adviseur; en Nicolo Mezzara, Secretaris.

KORTE BERICHTEN.

De Hanze in 't Bisdom Haarlem. — De * H aarlemsche Hanze" bericht met genoegen den grooten vooruitgang dezer organisatie. Door de oprichting van verschillende belangrijke nieuwe afdeelingen is thans het ledental van den Bond gestegen tot ruim 4000. Voorwaar een mooi cijfer. Ook in instellingen gaat de bond steeds meer vooruit. Het gilde of vakverenigingsleven bloeit reeds in verschillende afdeelingen, doch van alle instellingen blijft tot heden de Middenstandscredietbank met haar omzetcijfer van 10 millioen nog de kroon spannen, 't Loopt maar wat mooi met de organisatie onzer middenstanders!

Katholieke Pers in België. — Evenals vorige jaren, ontvingen wij ook thans wederom het officieel verslag van het Oeuvre de Saint Paul, een vereeniging tot bevordering der katholieke pers in Brussel en voorsteden. Uit 't rapport blijkt, dat ook dit jaar de vereeniging weer met reuzenschreden vooruitging, hetgeen o.a. blijkt uit het getal nieuwe abonnementen op Katholieke bladen. Deze prachtorganisatie wierf in 't afgeloopen jaar niet minder dan 4942 nieuwe abonnementen op Katholieke bladen aan,

dat is 182 meer dan ten vorige jare. Ook de straatcolportage in Brussel en voorsteden ging weer sterk vooruit. De vereeniging gaat thans reeds haar 28e jaar in en mag gerust een baanbreekster genoemd worden voor 't werk der Katholieke Pers.

Gebrek aan Landarbeiders. — Schier overal is 't verschijnsel merkbaar van een steeds grooter gebrek aan landarbeiders. Ook in Zwitserland wordt daarover zeer geklaagd. Het vrije en opgewekte leven in de steden trekt de jongelieden aan en doet hen daar werk zoeken dat gemakkelijker is dan landarbeid, en dat, althans wat het uiterlijke betreft, deftiger is. Daarbij komt dat de wetgever den industrieelen arbeider meer beschermt, waardoor het werk regelmatiger, bestendiger is en bovendien meer vrijen tijd overlaat.

De landbouw moet daardoor duizenden handen derven, waaraan thans grooter dan ooit behoefte bestaat, nu een ommekeer in de manier van cultuur en intensiever bewerking meer werk dan vroeger eischen. Het natuurlijk gevolg daarvan is een zoo groote verhooging der loonen, dat het in den landbouw gestoken kapitaal niet meer voldoende rendeert. Dat is een verontrustend verschijnsel; want, in een land waar landbouw, veeteelt en zuivelindustrie een zoo groote plaats innemen, heeft men meer behoefte aan goedkooper werkkrachten dan bij tuin- en wijnbouw.

Men vreest dan ook dat de voortdurende verhuizing der landelijke bevolking naar de steden het loonevenwicht zóó zal verplaatsen, dat duurte der levensmiddelen er het gevaarlijk gevolg van zal zijn, dat veel tot ontvolking van het platteland zal bijdragen.

Trusts en Coöperatie. » The Coöperative Journal", het orgaan der coöperatieve verbruiksvereenigingen in Californie, publiceert in een zijner laatste nummers belangwekkende mededeelingen over de vorming van een trust in den handel van koloniale waren en andere voedings- en genotartikelen. Eenige New-Yorksche kapitalisten moeten zijn overeengekomen om 3000 magazijnen van koloniale waren enz., gelegen tusschen den Oceaan en de Missouri, aan te koopen.

De New-Yorksche kapitalisten meenen, dat de organisatie van de inkoops-macht van al die magazijnen hen in staat zal stellen een groot aantal artikelen goedkooper in te koopen, dan de onafhankelijke handelaars. Zij hopen ook andere voordeelen te kunnen behalen door een gecentraliseerde administratie. Zij hebben ook de bedoeling conta/ite betaling in te voeren, hetgeen hun natuurlijk in staat zal stellen de waren goedkooper te leveren, dan de handelaars, die op krediet verkoopen.

Het blad is van oordeel, dat het hier eigenlijk niet zoozeer betreft de stichting van eenige kapitalisten, maar van een organisatie van kleinhandelaars, die zoodoende hun inkoopskracht willen vereenigen, ten einde de prijzen aan te geven en de voorwaarden vast te stellen, waarop de artikelen verkocht zullen moeten worden. Voorts voegt het er aan toe, dat een gelijke beweging overal wordt voorbereid.

Te St. Francisco b.v. hebben 100 handelaars de >Corinthian Grocery Company" gesticht.

Doel van deze organisatie is natuurlijk de inkomsten der handelaars, die er deel van uitmaken, te vermeerderen. Deze beweren echter, dat zij de speculanten willen uitschakelen en nauwere banden willen knoopen tusschen verbruiker en voortbrenger met den kleinhandelaar als enkel tusschenpersoon.

De werkzaamheid van deze trust zou zich uitstrekken tot 343 magazijnen te New-York, 198 te Boston, 300 te Chicago, 240 te Philadelphia, 111 te Brooklyn.

Door de vorming van dergelijke trusts treedt steeds helderder aan den dag, dat de tegenstander van de coöperatieve beweging in de toekomst niet meer zal zijn de op zich zelf staande en geheel voor eigen rekening werkende kleinhandelaar, maar de groote kapitalistische trusts van den kleinhandel. G.