is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 20, 1897, no 1, 01-01-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat de herder Damon naar eene toovenaarster en verzoekt haar hem het middel aan de hand te doen , om de liefde te winnen van de herderin Aspasia. De kol vertoont allerlei tooverkunsten, op dezelfde wijze als de toovernaarster bij Lucanus, een Romeinschen dichter uit de eerste eeuw na Christus , in het Ylde boek der Pharsalia. In het tweede gedeelte wordt Aspasia met drie andere meisjes bij Cyrus, den broeder van koning Artaxerxes, gebracht; de jonge vorst vat liefde op voor de zedige Aspasia en huwt haar, nadat zij eene kuischheidsproef heeft ondergaan. Damon komt aan het hof, maar weigert gunsten van Cyrus aan te nemen, daar hij het vrije herdersleven lief heeft.

Voor dit tweede gedeelte van zijn verhaal heeft Cats gebruik gemaakt van de Varia Historia•, een soort van anecdotenboek, van Aelianus '), een Griekschen schrijver uit de 3de eeuw na Christus. Het begin van het lieve verhaaltje, dat in boek XII, hoofdstuk 1, van het werk voorkomt, volgt hier:

„Aspasia, de dochter van Hermotimus uit Phocaea, werd niet opgevoed door hare moeder , want die was bij hare geboorte gestorven , en zij werd in armoede opgevoed, maar toch zedig en flink. Zij droomde dikwijls en dan werd haar iets goeds voorspeld, daar de droom duister als haar toekomstig lot aanduidde, dat zij met een schoon en goed man zou leven. Toen zij nog een kind was, kreeg zij een gezwel aan haar gezicht, onder de kin, en dat was leelijk om te zien en bedroefde haar vader en haar zelf. De vader liet het aan een dokter kijken en deze beloofde het te zullen genezen, als hij drie staters1) kreeg. „Maar die heb ik niet," zei de vader. „En mij groeien de medicijnen niet op den rug," zei de dokter. Natuurlijk was Aspasia bedroefd en zij ging het huis uit en schreide. Terwijl zij een spiegeltje op hare knieën hield en zich daarin bekeek, was zij heel treurig. En toen zij tengevolge van haar verdriet niet gegeten had, verscheen haar een droom. Zij zag eene duif, die in eene vrouw veranderde en zeide: „houd maar goeden moed en stoor u heelemaal niet aan dokters en medicijnen, maar, als gij dorre rozen uit de kransen van Aphrodite hebt fijn gewreven, leg die dan op het gezwel." Toen het kind gedaan had, wat zij in den droom had gehoord, verdween het gezwel en Aspasia

!) Zie Tijdschrift, t. a. p.

i) Een stater heeft eene waarde van ongeveer 9 gulden.